مجمع عمومي عادي سهامداران بيمارستان بهمن در تاريخ 96/04/23 با شركت اكثريت سهامداران محترم برگزار گرديد.

پس از ارائه گزارش عملكرد سال 1395 و گزارش عملكرد مالي توسط حسابرس محترم بيمارستان، انتخابات هيئت مديره برگزار گرديد كه نتايج به شرح ذيل مي باشد :

جلسه توموربورد با موضوع " كانسرهاي اپيتليالي تخمدان" باهمكاري انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 15  تير ماه سال 96 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، آسيب شناسي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و اهواز با  3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 60 نفر شركت كننده برگزار گرديد.

جلسه توموربورد با موضوع " مراحل پيش سرطاني تخمدان، لوله و تومورهاي بينابيني و غربالگري سرطان تخمدان" باهمکاری انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 4  خرداد ماه سال 96 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، آسيب شناسي، راديولوژي و ... با  3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 60 نفر شركت كننده برگزار گردید.

مجله علمي Obstetrics, Gynecology and Cancer Research در زمينه زنان و زايمان (تخصصي) به زبان انگليسي و ترتيب انتشار فصلنامه با گستره سراسري و نوع انتشار مجله اي به نام انجمن علمي سرطانهاي زنان ايران با حمايت مالي بيمارستان بهمن موفق به كسب پروانه انتشار نشريه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 1396/01/21 شده است. 

خانواده مرحوم مجید نائینی، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و مربی سابق رده های پایه این باشگاه از بیمارستان بهمن و همه پیشکسوتان و هنرمندانی که در طول روزهای گذشته همراهی دلسوزانه ای با خانواده این مرحوم داشته اند قدردانی کرد.

 خانواده مرحوم نائینی با انتشار متنی ضمن تشکر از پرسنل محترم بیمارستان بهمن، به خصوص دکتر محسن محور، رییس این بیمارستان، خانم فلاحی سوپروایزر و تمامی پرسنل درمانی بخش ICU بیمارستان بهمن که در طول روزهای گذشته نهایت همراهی را داشته و تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت این پیشکسوت پرسپولیس به کار بسته اند تقدیر کرد.