رئيس بخش : جناب آقاي دكتر بابازاده

مسئول بخش: سركار خانم كوچكي

بخش ICU OH : ( بخش ICU قلب باز) بيمارستان بهمن واقع در طبقه سوم ضلع غربي، و در انتهاي بخش جراحي B جهت مراقبت بیماران در ساعات بحرانی پس از عمل قلب باز و ساير اعمال قلب و عروق آماده ارائه خدمت مي باشد.

تلفن تماس بخش ICU OH:    82499218