Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
چهارشنبه, 28 تیر 1396 13:41

اسامي پزشكان سهامدار بيمارستان بهمن كانديداي انتخابات نظام پزشكي استان تهران

یکشنبه, 25 تیر 1396 13:12

مجمع عمومي عادي سهامداران بيمارستان بهمن در تاريخ 96/04/23 با شركت اكثريت سهامداران محترم برگزار گرديد. پس از ارائه گزارش عملكرد سال 1395 و گزارش عملكرد مالي توسط حسابرس محترم بيمارستان، انتخابات هيئت مديره برگزار گرديد كه نتايج به شرح ذيل مي باشد :

چهارشنبه, 21 تیر 1396 11:26

جلسه توموربورد با موضوع " كانسرهاي اپيتليالي تخمدان" باهمكاري انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 15 تير ماه سال 96 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، آسيب شناسي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و اهواز با 3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 60 نف...

سه شنبه, 23 خرداد 1396 12:27

جمعي از مهندسين ساختمان سازي شركت سامسونگ در تاريخ 22 خرداد 96 از ساختمان بيمارستان بهمن بازديد به عمل آوردند.