Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
شنبه, 08 دی 1397 14:26

پايگاه آموزش همگاني در خصوص پيشگيري از آسيب هاي ناشي از زلزله به مناسبت روز ايمني در برابر زلزله مورخ 97/10/05 در لابي بيمارستان برگزار گرديد .

پنج شنبه, 29 آذر 1397 11:00

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته بسيج ملي مصرف نمك يددار تصفيه شده اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود: تهيه پكيج هاي آموزشي و توزيع ميان مراجعين از طريق واحد ارتقاء سلامت برپايي پايگاه آموزش همگاني با حضور كارشناس تغذيه و كارشناس پرستاري در لابي بيمارستان با هدف ارتقاء آ...

دوشنبه, 26 آذر 1397 08:35

سوپروايزر ارتقاء سلامت با همكاري سوپروايزر كنترل عفونت به مناسبت روز حمايت از بيماران كليوي ضمن بازديد از بخش دياليز با اهداء گل و بسته هاي آموزشي از بيماران بستري در اين بخش عيادت نمودند.

بیمارستان بهمن