سرپرستار بخش جراحي A: سركار خانم محمدي

بخش جراحی A واقع در طبقه اول ضلع شرقي با 24 تخت فعال مهياي پذيرش بيماران قبل و بعد از اعمال جراحي می باشد.

در بخش هاي جراحي بيمارستان بهمن بیمارانی که تحت اعمال جراحی اورولوژی شامل جراحی TURP، TULP، TURBT، واریكوسل، انواع هرنی و یا سایر اعمال پیچیده تر جراحی نظیر نفركتومی، اعمال جراحی ارتوپدی، جراحی عروق، جراحی های کولورکتال، جراحی های زیبایی، جراحی توراکس و سایر جراحی های عمومی شامل آپاندکتومی و کله سیستکتومی قرار می گیرند، بستری و تحت درمان قرار مي گيرند.

تلفن تماس :  82499891