• دكتر فريدون نوحي بزنجاني رئيس هيت مديره
  • دكتر اشرف آل ياسين نايب رئيس هيئت مديره
  • دكتر محمد پژوهي عضو هيئت مديره
  • دكتر عوض حيدرپور شهرضايي عضو هيئت مديره
  • دكتر نادره بهتاش عضو هيئت مديره