•  

 •  

  دكتر فريدون نوحي بزنجاني رئيس هيئت مديره
 •  

  دكتر اشرف آل ياسين عضو هيئت مديره
 •  

  دكتر محمد پژوهي عضو هيئت مديره
 •  

  دكتر عوض حيدرپور شهرضايي عضو هيئت مديره
 •  

  دكتر حسن توکلی عضو هيئت مديره
 •