كلينيك زنان و گوش و حلق و بيني بيمارستان بهمن داراي 2 اتاق معاينه براي متخصصين زنان و 1 اتاق معاينه با تجهيزات كامل براي متخصصين گوش و  حلق و بيني مي باشد.

اين كلينيك با وجود بزرگترين و به نام ترين متخصصين زنان جزء شلوغ ترين قسمت هاي بيمارستان مي باشد.

همكاران ما در تلاشند با برنامه ريزي صحيح بهترين انتظار در اين كلينيك را براي مراجعين عزيز رقم بزنند.

وجود واحد اديومتري در اين كلينيك به متخصصين محترم گوش و حلق و بيني كمك مي كند تا كليه پروسيجرهاي درماني مربوط به مراجعين محترم را در اين بخش انجام دهند.

اين كلينيك در ضلع شرقي طبقه منفي يك، روبروي واحد آزمايشگاه قرار دارد. واحد دندانپزشكي در انتهاي اين كلينيك واقع شده است.

تلفن تماس بخش:  4 - 82499623