پرستار : پرستار ویژه کار دارای مدرک ویزه با حداقل 2 سال سابقه کاری (جهت هماهنگی با شماره 82499532 تماس حاصل فرمایید )

آزمایشگاه : آزمایشگاه بیمارستان بهمن جهت شیفت صبح بخش فنی ، یک نفر فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی صرفا آقا با حداقل 2 سال سابقه کار نیازمند هستیم جهت تکمیل فرم و مصاحبه در روزهای کاری از شنبه 7 تیر به مدت 10 روز از ساعت 8 صیج الی 14:00 در آزمایشگاه بیمارستان حضور بهم رسانید .
آزمایشگاه بیمارستان بهمن جهت شیفت صبح در بخش پذیرش و نمونه گیری به یک نفر فارق التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی صرفا خانم با حداقل دو سال سابقه کار نیاز دارند جهت تکمیل فرم و مصاحبه در روزهای کاری از تاریخ 8 تیر ماه به مدت 10 روز از ساعت 8:00 صبح لغایت 14:00 به آزمایشگاه بیمارستان مراجعه فرمایید .