تخصص ( نمایش همه )نام پزشك ( نمایش همه)روزهای هفته ( نمایش همه )ساعتتوضیحات
ارتوپدیدكتر دریاباریشنبه(۱۲-۹)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر دریابارییكشنبه(۱۲-۹)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر دریاباریدوشنبه(۱۱-۸:۲۰)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر دریاباریسه شنبه(۱۱-۸:۲۰)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر دریاباریچهارشنبه(۱۱-۸:۲۰)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر جزایریشنبه(۱۹:۲۰-۱۵)---
ارتوپدیدكتر جزایریدوشنبه(۱۹:۲۰-۱۵)---
ارتوپدیدكتر جزایریچهارشنبه(۱۹:۲۰-۱۵)---
ارتوپدیدكتر مرادییكشنبه(۱۶-۱۴)---
ارتوپدیدكتر مرادیسه شنبه(۱۶-۱۴)---
ارتوپدیدکتر ابراهیم پورسه شنبه(۱۸-۱۶:۲۰)---
ارتوپدیدكترمدرس نژاددوشنبه(۱۲-۱۱)(فوق تخصص تومورهای استخوان)
ارتوپدیدكتر عمار سعیدیپنجشنبه(۱۲-۹ )
ارتوپدیدکتر زهتابیكشنبه(۱۸-۱۶ )(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر كوشاندوشنبه(۱۲:۲۰-۱۵)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر فكورپنجشنبه(؟-۱۴)---
ارتوپدیدکتر پندارچهارشنبه(۱۴-۱۱:۲۰)---
ارتوپدیدكترپندارسه شنبه(۱۲-۱۱)---
ارتوپدیدکتر محمودیشنبه(۱۴-۱۲)---
ارتوپدیدکتر محمودیپنجشنبه(۱۷-۱۵)---
ارتوپدیدكترشرافت وزیریپنجشنبه(۱۷:۲۰-۱۶)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدكتراصلانییكشنبه(۱۲-۱۲:۱۵)(فوق تخصص شانه)
جراحی ستون فقرات دکتر حبیب اله زادهدوشنبه(۱۶-۱۴)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر حبیب اله زادهچهارشنبه(۱۲-۱۱)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر ساداتسه شنبه(۱۲-۱۱)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقرات(دكتر بصام پور*)سه شنبه(۱۶-۱۴)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی عمومیدکتر رزم آورشنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوریكشنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوردوشنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورسه شنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورچهارشنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر زریسفیشنبه(۱۲-۱۰)---
جراحی عمومیدكتر ناریشنبه(۱۶:۲۰-۱۵)---
جراحی عمومیدكتر ناریپنجشنبه(۱۶-۱۴)---
جراحی عمومی(دكتر سروش (احمد رضا*شنبه(۱۶-۱۴)
جراحی عمومی(دكتر سروش (احمد رضا*چهارشنبه(۱۶-۱۴)
جراحی عمومی(دكتر پازوكی (عبدالرضا*شنبه(۱۶-۱۴)
جراحی عمومیدکتر كلانترمعتمدی (علیرضا)شنبه(۱۹-۱۷)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر ستایششنبه(۱۹-۱۸)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر هوشمند*یكشنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر كدخدایییكشنبه(۱۴-۱۲)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکتر كدخداییسه شنبه(۱۴-۱۲)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدكتركدخداییپنج شنبه(۱۲-۱۰:۲۰)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکتر زارع*یكشنبه(۱۷-۱۵)---
جراحی عمومیدکتر زارع*پنجشنبه(۲۰-۹)---
جراحی عمومی*دکتر توكلی (حسن)یكشنبه(۱۷-۱۵)---
جراحی عمومی*دکتر عاشقدوشنبه(۱۶-۱۴)---
جراحی عمومیدکتر شاپوری*سه شنبه(۱۰-۹)---
جراحی عمومیدکتر عطریسه شنبه(۱۶-۱۴)---
جراحی عمومیدکتر تاج الدیندوشنبه(۱۹-۱۷)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینسه شنبه(۱۹:۲۰-۱۷:۲۰)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینچهار شنبه(۱۹-۱۷)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینپنجشنبه(۱۹-۱۷)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر كلانترمعتمدی (محمد رضا)چهارشنبه(؟-۱۸)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهیكشنبه(۷:۲۰-۸:۲۰)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهسه شنبه(۷:۲۰-۸:۲۰)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهپنجشنبه(۷:۲۰-۸:۲۰)---
جراحی عمومیدکتر كریمیانیكشنبه(۱۲-۱۱)---
جراحی عمومیدکتر كریمیانپنجشنبه(۱۱:۲۰-۱۲)---
جراحی عمومیدکتر كوركییكشنبه(۱۶:۲۰-۱۴:۲۰)---
جراحی عمومیدکتر كوركیچهارشنبه(۱۲-۱۲)---
جراحی عمومی*دکتر كوركیپنجشنبه(۸-۱۰)---
گوش،حلق و بینیدکتر نادریسه شنبه(۱۴-۹)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نادریپنجشنبه(۱۸-۱۴)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نراقیشنبه(۱۲-۱۰)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباریشنبه(۱۸ -۱۴)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباریچهارشنبه(۱۸ -۱۴)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهیكشنبه(۱۲-۹)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهدوشنبه(۱۸-۱۵)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهپنجشنبه(۱۸-۱۴)---
گوش،حلق و بینیدکتر شریفیانیكشنبه(۱۸-۱۴)---
گوش،حلق و بینیدکتر شریفیانچهارشنبه( ۱۲-۹)---
گوش،حلق و بینیدکتر شریفیانپنجشنبه(۱۲-۹)---
گوش،حلق و بینیدکتر شوشیدوشنبه(۱۲-۹)(فوق تخصص جراحی گوش)
گوش،حلق و بینیدکتر نادری شنبه(۱۲-۹)(فوق تخصص جراحی گوش)
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیشنبه(۲۰-۱۸)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیدوشنبه(۲۰-۱۸)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیچهارشنبه(۲۰-۱۸)---
گوش،حلق و بینیدکتر صحرائیانسه شنبه(۱۸-۱۴)---
كودكاندکتر عرب حسینیشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسینییكشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسینیدوشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسینیسه شنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسینیچهارشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسینیپنجشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر ممیشیچهارشنبه(۱۸-۱۵)(فوق تخصص عفونی)
كودكاندکتر یاریگرروششنبه(۱۲-۹:۲۰)---
كودكاندکتر یاریگرروشدوشنبه(۱۲-۹:۲۰)---
كودكاندکتر یاریگرروشچهارشنبه(۱۲-۹:۲۰)---
كودكاندکتر رادفریكشنبه(۱۶-۱۸)(فوق تخصص نوزادان)
روماتولوژیدكتر رضایی پورشنبه(۱۵-۱۲)---
روماتولوژیدكتر رضایی پوردوشنبه(۱۲-۹)---
روماتولوژیدكتر سروش (محسن)یكشنبه( ۱۲-۱۴:۲۰)---
روماتولوژیدکترغرویسه شنبه(۱۵-۱۲:۲۰)---
زناندکتر لبافشنبه(۱۲-۸)---
زنان*دكتر زند فانییكشنبه(۲۱:۲۰-۱۷:۲۰)---
زنان*دكتر زند فانیدوشنبه(۲۱:۲۰-۱۷:۲۰)---
زناندکتر پورزمانیشنبه(۱۷-۱۲)---
زناندکتر پورزمانیچهارشنبه(۱۷-۱۲)---
زناندکتر قضاتییكشنبه(۱۲-۸)---
زناندکتر قضاتیچهارشنبه(۱۷-۱۴)---
زناندکتر محمد نجاریكشنبه(۱۷-۱۴)---
زناندکتر محمد نجارسه شنبه(۱۷-۱۴)---
زناندکتر غفارنژادیكشنبه(۲۱:۲۰-۱۷ )(فلوشیپ نازائی لاپاراسكوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر غفارنژادسه شنبه(۲۱:۲۰-۱۷ )(فلوشیپ نازائی لاپاراسكوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر سنگولدوشنبه(۱۲-۸)---
زناندکتر عارفی (سهیلا)شنبه(۱۷-۸)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر بهتاشپنجشنبه(۱۲-۸)(جراح و فوق تخصص سرطان های زنان)
زناندکتر عابدی اصلچهارشنبه(۱۲-۸)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر قلمبردوشنبه(۱۲-۸)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر محمدمیرزاییسه شنبه(۱۷-۱۲)---
زناندکتر نصیری (جمیله)سه شنبه(۱۲-۸)---
زناندکتر كاتبدوشنبه(۲۱:۲۰-۱۵)---
زناندکتر كاظمیانچهارشنبه(۱۲-۸)---
زناندکتر ذنوبییكشنبه(۱۷-۱۲)---
زناندکتر ذنوبیپنجشنبه(۱۲-۸)---
---
زناندکتر بحرینیدوشنبه(۱۷-۱۲)---
زناندکتر بحرینیچهارشنبه(۲۱:۲۰-۱۷)---
زناندکتر بحرینیپنجشنبه(۱۷-۱۴)---
زناندکتر پردل شهریسه شنبه(۱۲-۸)---
زناندکتر پردل شهریچهارشنبه(۲۱:۲۰-۱۷)---
زناندکتر فروتنیكشنبه(۱۲:۲۰-۸:۲۰)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر حیدری كهنپنجشنبه( ۱۷-۱۲)(فلوشیپ نازایی)
روانپزشكیدکتر ناصحیدوشنبه(۱۹-۱۶:۲۰)---
روانپزشكیدکتر نوربالاچهارشنبه(۱۸-۱۴)---
فوق تخصص روانپزشكی كودكاندکتر عصارهیكشنبه(۱۹-۱۷)---
جراح مغز و اعصابدکتر قدسی*شنبه(۱۲-۱۰)با كلینیك ها هماهنگ نمایید
جراح مغز و اعصابدکتر روئین تنیكشنبه(۹-۱۰)---
جراح مغز و اعصابدکتر روئین تنسه شنبه(۱۱-۱۲)---
جراح مغز و اعصابدکتر علیمحمدییكشنبه(۱۹-۱۷)---
جراح مغز و اعصاب*دکتر مهرداد مرادییكشنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیدوشنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیسه شنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیپنجشنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر فرزانگان*چهارشنبه(۱۲-۱۰)با كلینیك ها هماهنگ نمایید
جراح مغز و اعصابدکتر سعدلو*پنجشنبه(۱۲-۱۱)با كلینیك ها هماهنگ نمایید
جراح مغز و اعصابدکتر حاجی آبادیچهارشنبه(۱۰:۱۵-۸:۲۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهشنبه(۱۲-۱۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهپنجشنبه(۱۲-۱۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانشنبه(۱۸:۲۰-۱۶:۲۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانیكشنبه(۱۲-۱۱)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیاندوشنبه(۱۸-۱۶)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانسه شنبه(۱۲-۱۱)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانچهارشنبه(۱۶-۱۴)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیریشنبه(۱۵:۲۰-۱۲:۲۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیرییكشنبه(۱۸-۱۵)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیریسه شنبه(۱۹-۱۶)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر كیهانی فرددوشنبه(۱۰:۲۰-۸:۲۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر كیهانی فردچهارشنبه(۱۲-۱۱)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زمانی*یكشنبه(۱۴-۱۲:۲۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زمانی*سه شنبه(۱۴-۱۲:۲۰)---
---
---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)شنبه(۱۴-۱۲)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)یكشنبه(۱۴-۱۲)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)دوشنبه(۱۴-۱۲)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)سه شنبه(۱۴-۱۲)(۱۸-۱۹:۲۰)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)چهارشنبه(۱۴-۱۲)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)پنجشنبه(۱۲-۹)---
داخلی قلب(دکتر قاسمی*)یكشنبه(۱۲-۱۰ )---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)یكشنبه(۱۰-۱۷)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)سه شنبه(۱۰-۱۷)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)پنجشنبه(۱۰-۱۷)---
داخلی قلبدکتر نورمحمدیشنبه(۱۲-۹)---
داخلی قلبدکتر كاظمی صالحشنبه( ۱۸:۲۰-۱۶)---
داخلی قلبدکتر كاظمی صالحدوشنبه(۱۲-۱۰)(۱۸:۲۰-۱۶)---
داخلی قلبدکتر كاظمی صالحچهارشنبه( ۱۸:۲۰-۱۶)---
داخلی قلبدکتر یوسفیشنبه(۱۸-۱۶)---
داخلی قلبدکتر یوسفییكشنبه(۱۲-۹)---
داخلی قلبدکتر یوسفیدوشنبه(۱۷-۱۵)---
داخلی قلبدکتر یوسفیسه شنبه(۱۲-۹)---
داخلی قلبدکتر یوسفیچهارشنبه(۱۷-۱۵)---
داخلی قلب(دکتر سخنران*)یكشنبه(۱۱-۹)---
داخلی قلبدکتر آزادییكشنبه(۱۸-۱۴)---
داخلی قلبدکتر آزادی*سه شنبه(۱۸-۱۴)---
داخلی قلبدکتر آزادیچهارشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلی قلبدکتر فاضلیدوشنبه(۱۲-۱۰)(۱۵-۱۸)---
داخلی قلبدکتر فاضلیسه شنبه(۱۲-۹)---
داخلی قلبدکتر خرازیشنبه(۱۹-۱۷)---
داخلی قلبدکتر خرازیدوشنبه(۹:۲۰-۸)---
داخلی قلبدکتر خرازیچهارشنبه(۱۷-۱۹)---
داخلی قلب(دکتر الستی*)یكشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلی قلب(دکتر الستی*)سه شنبه(۱۲-۱۰)---
داخلی قلبدکتر علیزادهشنبه(۸-۱۰)---
داخلی قلبدکتر علیزادهیكشنبه(۱۸-۱۵)---
داخلی قلبدکتر علیزادهسه شنبه(۱۹-۱۶)---
داخلی قلبدکتر صفیشنبه(۱۲-۹:۲۰)---
داخلی قلبدکتر صفیدوشنبه(۱۲-۹:۲۰)---
داخلی قلبدکتر صفیچهارشنبه(۱۲-۹:۲۰)---
داخلی قلبدکتر حیدری (محمد یوسف)یكشنبه(۱۱-۹)---
داخلی قلبدکتر مولودییكشنبه(۱۱-۹)---
داخلی قلبدکتر مولودیسه شنبه(۱۸-۱۶)---
داخلی قلبدكتر سروریاندوشنبه(۱۸-۱۶)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شیخ زادهشنبه(۱۲-۱۰:۲۰)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانییكشنبه(۱۰-۱۲)فلوشیپ اندویورولوژیك و لاپاراسكوپی
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانیدوشنبه(۱۲-۱۵)فلوشیپ اندویورولوژیك و لاپاراسكوپی
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهیكشنبه(۱۵-۱۹)(فلوشیپ پیوند كلیه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهدوشنبه(۱۵-۱۹)(فلوشیپ پیوند كلیه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهچهارشنبه(۱۰:۲۰-۱۲)(فلوشیپ پیوند كلیه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر رجاییدوشنبه(۱۲-۱۰)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر اخوان*چهارشنبه(۱۲-۱۰)با كلینیك ها هماهنگ نمایید
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمسه شنبه(۱۶-۱۴ )---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمچهارشنبه(۱۷-۱۵)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر نامداریپنجشنبه(۱۷-۱۸ )---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر اسدیشنبه(۱۶-۱۴)فلوشیپ اندویورولوژیك و لاپاراسكوپی
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورسه شنبه(۹-۱۰:۲۰)/(۱۲:۱۵-۱۲)(فلوشیپ جراحی آندوسكوپی كلیه و لاپاراسكوپی پیشرفته
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورپنجشنبه(۱۱:۲۰-۹)(فلوشیپ جراحی آندوسكوپی كلیه و لاپاراسكوپی پیشرفته)
داخلیدکتر عرفانیشنبه(۱۰-۸)---
داخلیدکتر عرفانییكشنبه(۱۵-۱۲)---
داخلیدکتر عرفانیسه شنبه(۱۶-۱۲)---
داخلیدکتر عرفانیچهارشنبه(۹-۱۱)---
داخلیدکتر همایونیشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلیدکتر همایونییكشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلیدکتر همایونیدوشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلیدکتر همایونیسه شنبه(۱۲-۱۰)---
داخلیدکتر همایونیچهارشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلیدکتر همایونیپنجشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلی*دکتر پژوهی (زینب)شنبه(۱۵-۱۲)---
داخلی*دکتر پژوهی (زینب)سه شنبه(۹:۲۰-۸)---
عفونیدکتر اخوان زنجانییكشنبه(۱۹-۱۶:۲۰)
عفونیدکتر اخوان زنجانیسه شنبه(۱۵:۲۰-۱۷)
جراحی قلبدکتر صدرخانلوشنبه(۱۲-۱۰)---
جراحی قلب(دكتر مشار*)شنبه(۱۵-۱۴)---
جراحی قلب(دكتر مشار*)دوشنبه(۱۵-۱۴)---
جراحی قلب(دكتر مشار*)چهارشنبه(۱۵-۱۴)---
جراحی قلبدکتر صادقپورپنجشنبه(۸:۲۰-۷:۲۰)---
جراحی قلبدکتر حسین ن‍‍‍ژادسه شنبه(۱۸_۱۶)---
جراحی قلب(دكتر امان اله حیدری*)چهارشنبه(۱۲-۱۱)---
جراحی قلب(دكتر بقائی*)چهارشنبه(۱۵-۱۲)---
جراحی قلبدکتر كلانترمعتمدی (محمد حسن)چهارشنبه(۱۹-۱۶)---
جراحی كودكاندکتر نصیری (سید جواد)شنبه(۱۹-۱۸)---
جراحی كودكاندکتر نصیری (سید جواد)چهارشنبه(۱۹-۱۸)---
جراحی كودكاندکتر دلشاد*سه شنبه(؟-۱۲)---
جراحی كودكاندکتر ملائیان*پنجشنبه(۱۹-۱۸)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستین داورییكشنبه(۱۸-۱۶)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستین داوریدوشنبه(۱۲-۱۰)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستین داوریسه شنبه(۱۸-۱۶)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستین داوریچهارشنبه(۱۲- ۹)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر یزدانیشنبه(۹-۸)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر یزدانیسه شنبه(۱۱-۱۰)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر ملك زادهشنبه(۱۷-۱۴)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر آقازاده*دوشنبه(۱۲-۹)با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر آقازاده*چهارشنبه(۱۲-۹)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر نیك پورسه شنبه(۱۲-۱۱)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر صابرفیروزیچهارشنبه(۱۵-۱۲:۲۰)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپی(دکتر صابرفیروزی*)یكشنبه(۱۲:۲۰-۱۲:۲۰)---
فوق تخصص ریهدکتر پازوكی (مرضیه)شنبه(۱۸-۱۶)---
فوق تخصص ریهدکتر پاكنژادیكشنبه(۱۸-۱۶)---
فوق تخصص ریهدکتر پاكنژادچهارشنبه(۱۸-۱۶)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقیدوشنبه(۱۷-۱۴)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقیپنجشنبه(۱۱-۹)---
فوق تخصص ریه(دكتر نظری*)سه شنبه(۱۶_۱۴)---
چشم پزشكی ، اپتومتری(دكتر ناصریان*)شنبه(۱۲-۱۰)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر محمدیشنبه(۱۲-۱۲)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر پناهییكشنبه(۱۲-۱۱)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر نقوییكشنبه(۱۷-۱۶)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر پركارسه شنبه(۱۱-۹:۲۰)---
چشم پزشكی ، اپتومتری(دكتر سمیعی*)سه شنبه(۱۲-۱۱)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر احمدیچهارشنبه(۱۲-۱۰)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر احمدیپنجشنبه(۱۲:۲۰-۱۲)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدكتر برك پوردوشنبه(۱۴-۱۶)---
چشم پزشكی ، اپتومتری*دكتر حكمتدوشنبه(۱۱-۱۲)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدكتر تاج پورسه شنبه(۱۶:۲۰-۱۸:۲۰)---
غدددکتر حیدریانشنبه(۱۹-۱۶)---
غدددکتر حیدریانیكشنبه(۱۹-۱۶)---
غدددکتر حیدریانچهارشنبه(۱۹-۱۶)---
غدددکتر پژوهی (محمد)یكشنبه(۹:۲۰-۸)---
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقیشنبه(۱۸:۲۰-۱۶:۲۰)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقیدوشنبه(۱۷:۲۰-۱۵:۲۰)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقیچهارشنبه(۱۸:۲۰- ۱۶:۲۰)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر طبیبانسه شنبه( ۱۶:۲۰-۱۵)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر پیراستهچهارشنبه(۱۱-۱۰)(فوق تخصص نفرولوژی)
جراح پلاستیكدکتر تاییدیدوشنبه(۱۲:۲۰ -۱۱)---
جراح پلاستیكدکتر تاییدیچهارشنبه(۱۲-۱۰)---
جراح پلاستیكدکتر گهرشناسانسه شنبه(۱۹-۱۷)(فوق تخصص جراحی پلاستیك و زیبایی و ترمیمی)
پوستدکتر یزدانیان*شنبه(۱۴-۱۱)---
پوستدکتر یزدانیان*دوشنبه(۱۴-۱۲)---
پوستدکتر عاطفییكشنبه(۱۸-۱۷)---
پوستدکتر نبویسه شنبه(۱۸-۱۶:۲۰)---
پوستدکتر طبائیچهارشنبه(۱۶-۱۵)---
پوستدکتر منصوریپنجشنبه(۱۴-۹)---
كلینیك درددکتر پیریاییسه شنبه(۸-۱۰)---
كلینیك درد*دکتر عطائییكشنبه(۱۲-۱۰)---
كلینیك درددکتر طاهریدوشنبه(۱۶-۱۴)---
خون و آنكولوژیدکتر ادیبیكشنبه(۱۹:۲۰-۱۸)---
خون و آنكولوژیدکتر ادیبسه شنبه(۱۸-۱۹:۲۰)---
خون وآنكولوژیدکتر بهارپنجشنبه(۱۲-۱۱:۲۰)---
تغذیه(غزاله خضرائی*)یكشنبه(۱۲-۱۰)---
تغذیهدکتر توكلی (آزاده)سه شنبه(۱۲-۱۰:۲۰)---
روانشناسی و مشاورهخانم یاریگرروششنبه(۱۶:۲۰- ۱۵)---
روانشناسی و مشاوره(خانم نوربالا*)دوشنبه(۱۲-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهیشنبه(۱۴-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهییكشنبه(۱۷-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهیدوشنبه(۱۴-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهیسه شنبه(۱۴-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهیچهار شنبه(۱۴-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهیپنجشنبه(۱۴-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینیشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینییكشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینیدوشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینیسه شنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینیچهار شنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینیپنجشنبه(۱۲-۹)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر یاریگرروششنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشد(*دكتریاریگرروش)یكشنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر یاریگرروشدوشنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشد(*دكتریاریگرروش)سه شنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر یاریگرروشچهار شنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشد(*دكتریاریگرروش)پنجشنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشیشنبه(۱۸-۱۵)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشییكشنبه(۱۵-۱۲)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشیدوشنبه(۱۸-۱۵)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشیسه شنبه(۱۵-۱۲)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشیچهار شنبه(۱۸-۱۵)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشیپنجشنبه(؟-۱۱)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر رادفریكشنبه(۱۶-۱۸)(فوق تخصص نوزادان)
گفتار درمانیرامین محسنیشنبه(۱۶-۱۴)---
گفتار درمانیرامین محسنیچهارشنبه(۱۶-۱۴)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماییشنبه(۱۹-۸)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس مامایییكشنبه(۱۹-۸)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماییدوشنبه(۱۹-۸)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماییسه شنبه(۱۹-۸)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماییچهار شنبه(۱۹-۸)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماییپنجشنبه(۱۹-۸)---
كلینیك سلامت جنسیدكتر آقا محمدپورشنبه(۱۹-۲۰)---

دريافت فايل برنامه درمانگاه ها