ساعت توضيحات
ارتوپدی دكتر درياباری شنبه (12-9) (فوق تخصص دست)
ارتوپدی دكتر درياباری يكشنبه (12-9) (فوق تخصص دست)
ارتوپدی دكتر درياباری دوشنبه (11-8:30) (فوق تخصص دست)
ارتوپدی دكتر درياباری سه شنبه (11-8:30) (فوق تخصص دست)
ارتوپدی دكتر درياباری چهارشنبه (11-8:30) (فوق تخصص دست)
ارتوپدی دكتر جزايري شنبه (19:30-15) ---
ارتوپدی دكتر جزايري دوشنبه (19:30-15) ---
ارتوپدی دكتر جزايري چهارشنبه (19:30-15) ---
ارتوپدی دكتر مرادي يكشنبه (16-14) ---
ارتوپدی دكتر مرادي سه شنبه (16-14) ---
ارتوپدی دکتر ابراهيم پور سه شنبه (18-16:30) ---
ارتوپدی دكتر عمار سعيدي پنجشنبه (12-9 ) ---
ارتوپدی دکتر زهتاب يكشنبه (18-16 ) (فوق تخصص زانو)
ارتوپدی دکتر كوشان يكشنبه (14-12) (فوق تخصص دست)
ارتوپدی دکتر كوشان دوشنبه (14-11) (فوق تخصص دست)
ارتوپدی دکتر كوشان سه شنبه (13-11) (فوق تخصص دست)
ارتوپدی دکتر فكور پنجشنبه (؟-14) ---
ارتوپدی دکتر پندار چهارشنبه (14-11:30) ---
ارتوپدی دکتر محمودي شنبه (14-12) ---
ارتوپدی دکتر محمودي پنجشنبه (17-15) ---
جراحی ستون فقرات دکتر حبيب اله زاده چهارشنبه (13-11) ---
جراحی ستون فقرات دکتر سادات سه شنبه (13-11) ---
جراحی ستون فقرات دکتر بصام پور سه شنبه (16-14) ---
جراحی عمومی دکتر رزم آور شنبه (12-9) ---
جراحی عمومی دکتر رزم آور يكشنبه (12-9) ---
جراحی عمومی دکتر رزم آور دوشنبه (12-9) ---
جراحی عمومی دکتر رزم آور سه شنبه (12-9) ---
جراحی عمومی دکتر رزم آور چهارشنبه (12-9) ---
جراحی عمومی دکتر زريسفي شنبه (12-10) ---
جراحی عمومی دكتر ناري شنبه (16:30-15) ---
جراحی عمومی دكتر ناري پنجشنبه (16-14) ---
جراحی عمومی دكتر سروش (احمد رضا) شنبه (16-14) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراحی عمومی دكتر سروش (احمد رضا) چهارشنبه (16-14) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراحی عمومی دکتر پازوكي (عبدالرضا) شنبه (16-14) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراحی عمومی دکتر كلانترمعتمدی (علیرضا) شنبه (19-17) (فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومی دکتر ستايش شنبه (19-18) (فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومی دکتر هوشمند يكشنبه (12-9) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراحی عمومی دکتر كدخدايي يكشنبه (14-12) (فوق تخصص قفسه سينه)
جراحی عمومی دکتر كدخدايي سه شنبه (14-12) (فوق تخصص قفسه سينه)
جراحی عمومی دکتر زارع يكشنبه (17-15) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراحی عمومی دکتر زارع پنجشنبه (20-9) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراحی عمومی دکتر توكلي (حسن) يكشنبه (17-15) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراحی عمومی دکتر عاشق دوشنبه (16-14) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراحی عمومی دکتر شاپوري سه شنبه (10-9) ---
جراحی عمومی دکتر عطري سه شنبه (16-14) ---
جراحی عمومی دکتر تاج الدين سه شنبه (19:30-18) (فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومی دکتر تاج الدين چهار شنبه (19-17) (فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومی دکتر تاج الدين پنجشنبه (19-17) (فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومی دکتر كلانترمعتمدی (محمد رضا) چهارشنبه (؟-18) (فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومی دکتر موسي زاده پنجشنبه (18-16) ---
جراحی عمومی دکتر كريميان يكشنبه (13-10) ---
جراحی عمومی دکتر كريميان پنجشنبه (13-10) ---
جراحی عمومی دکتر كوركي يكشنبه (16:30-14:30) ---
جراحی عمومی دکتر كوركي چهارشنبه (13-12) ---
گوش،حلق و بینی دکتر نادري سه شنبه (20-18) (فوق تخصص جراحي سر و گردن)
گوش،حلق و بینی دکتر نادري پنجشنبه (18-14) (فوق تخصص جراحي سر و گردن)
گوش،حلق و بینی دکتر نراقي شنبه (13-10) ---
گوش،حلق و بینی دکتر اخباري شنبه (18 -14) ---
گوش،حلق و بینی دکتر اخباري چهارشنبه (18 -14) ---
گوش،حلق و بینی دکتر فرج زاده يكشنبه (13-9) ---
گوش،حلق و بینی دکتر فرج زاده دوشنبه (18-15) ---
گوش،حلق و بینی دکتر فرج زاده پنجشنبه (18-14) ---
گوش،حلق و بینی دکتر شريفيان يكشنبه (18-14) ---
گوش،حلق و بینی دکتر شريفيان چهارشنبه ( 13-9) ---
گوش،حلق و بینی دکتر شريفيان پنجشنبه (13-9) ---
گوش،حلق و بینی دکتر شوشي دوشنبه (13-9) (فوق تخصص جراحي گوش)
گوش،حلق و بینی دکتر شوشي سه شنبه (13-9) (فوق تخصص جراحي گوش)
گوش،حلق و بینی دکتر نورصادقي شنبه (20-18) ---
گوش،حلق و بینی دکتر نورصادقي دوشنبه (20-18) ---
گوش،حلق و بینی دکتر نورصادقي چهارشنبه (20-18) ---
گوش،حلق و بینی دکتر صحرائيان سه شنبه (18-14) ---
كودكان دکتر عرب حسيني شنبه (12-9:30) ---
كودكان دکتر عرب حسيني يكشنبه (12-9:30) ---
كودكان دکتر عرب حسيني دوشنبه (12-9:30) ---
كودكان دکتر عرب حسيني سه شنبه (12-9:30) ---
كودكان دکتر عرب حسيني چهارشنبه (12-9:30) ---
كودكان دکتر عرب حسيني پنجشنبه (12-9:30) ---
كودكان دکتر مميشي شنبه (18-15) ---
كودكان دکتر مميشي يكشنبه (15:30-13:30) ---
كودكان دکتر مميشي دوشنبه (18-15) ---
كودكان دکتر مميشي سه شنبه (15-13) ---
كودكان دکتر مميشي چهارشنبه (18-15) ---
كودكان دکتر مميشي پنجشنبه (؟- 11) ---
كودكان دکتر ياريگرروش يكشنبه (12-9:30) ---
كودكان دکتر ياريگرروش دوشنبه (12-9:30) ---
كودكان دکتر ياريگرروش سه شنبه (12-9:30) ---
كودكان دکتر ياريگرروش چهارشنبه (12-9:30) ---
كودكان دکتر رادفر يكشنبه (17-15) ---
روماتولوژی دكتر رضايي پور شنبه (15-13) ---
روماتولوژی دكتر رضايي پور دوشنبه (12-9) ---
روماتولوژی دكتر سروش (محسن) دوشنبه ( 15-13) ---
روماتولوژی دکترغروي سه شنبه (15:30-13:30) ---
زنان دکتر لباف شنبه (12-8) ---
زنان دکتر لباف دوشنبه (19:30-17 ) ---
زنان دکتر لباف چهارشنبه (10:30-7:30) ---
زنان دکتر پورزماني شنبه (17-13) ---
زنان دکتر پورزماني چهارشنبه (17-13) ---
زنان دکتر قضاتي يكشنبه (12-8) ---
زنان دکتر قضاتي چهارشنبه (17-13) ---
زنان دکتر محمد نجار يكشنبه (17-14) ---
زنان دکتر محمد نجار سه شنبه (17-14) ---
زنان دکتر غفارنژاد يكشنبه (21:30-17 ) (فلوشيپ نازائي لاپاراسكوپي و ناهنجاريها)
زنان دکتر غفارنژاد سه شنبه (21:30-17 ) (فلوشيپ نازائي لاپاراسكوپي و ناهنجاريها)
زنان دکتر سنگول دوشنبه (12-8) ---
زنان دکتر عارفي (سهیلا) شنبه (17-8) (فلوشيپ نازايي)
زنان دکتر بهتاش پنجشنبه (12-8) (جراح و فوق تخصص سرطان هاي زنان)
زنان دکتر عابدي اصل يكشنبه (12-8) (فلوشيپ نازايي)
زنان دکتر قلمبر دوشنبه (12-8) (فلوشيپ نازايي)
زنان دکتر محمدميرزايي سه شنبه (17-13) ---
زنان دکتر نصيري (جميله) سه شنبه (12-8) ---
زنان دکتر كاتب دوشنبه (21:30-15) ---
زنان دکتر كاظميان چهارشنبه (12-8) ---
زنان دکتر ذنوبي يكشنبه (17-13) ---
زنان دکتر ذنوبي پنجشنبه (12-8) ---
زنان دکتر بحريني يكشنبه (21:30-17) ---
زنان دکتر بحريني دوشنبه (17-13) ---
زنان دکتر بحريني چهارشنبه (21:30-17)) ---
زنان دکتر بحريني پنجشنبه (17-14) ---
زنان دکتر پردل شهري سه شنبه (12-8) ---
زنان دکتر پردل شهري چهارشنبه (21:30-17) ---
زنان دکتر فروتن چهارشنبه (12:30-10:30) ---
زنان دکتر حيدري كهن دوشنبه ( 11-9) (فلوشيپ نازايي)
زنان دکتر حيدري كهن پنجشنبه ( 17-13) (فلوشيپ نازايي)
روانپزشكی دکتر ناصحي دوشنبه (19-17) ---
روانپزشكی دکتر نوربالا چهارشنبه (18-14) ---
فوق تخصص روانپزشكی كودكان دکتر عصاره يكشنبه (19-17) ---
جراح مغز و اعصاب دکتر قدسي شنبه (12-10) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراح مغز و اعصاب دکتر روئين تن يكشنبه (12-10) ---
جراح مغز و اعصاب دکتر روئين تن سه شنبه (13:30-12:30) ---
جراح مغز و اعصاب دکتر عليمحمدي يكشنبه (19-17) ---
جراح مغز و اعصاب دکتر مهرداد مرادي يكشنبه هماهنگي با واحد وقت دهي ---
جراح مغز و اعصاب دکتر مهرداد مرادي دوشنبه هماهنگي با واحد وقت دهي ---
جراح مغز و اعصاب دکتر مهرداد مرادي سه شنبه هماهنگي با واحد وقت دهي ---
جراح مغز و اعصاب دکتر مهرداد مرادي پنجشنبه هماهنگي با واحد وقت دهي ---
جراح مغز و اعصاب دکتر فرزانگان چهارشنبه (12-10) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراح مغز و اعصاب دکتر سعدلو پنجشنبه (12-11) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراح مغز و اعصاب دکتر حاجي آبادي چهارشنبه (10:30-8:30) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر محسن زاده شنبه (12-10) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر محسن زاده پنجشنبه (12-10) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر جلاليان شنبه (18:30-16:30) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر جلاليان يكشنبه (13-11) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر جلاليان دوشنبه (18-16) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر جلاليان سه شنبه (13-11) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر جلاليان چهارشنبه (16-14) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر مشيري شنبه (15-13) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر مشيري يكشنبه (18-15) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر مشيري سه شنبه (19-16) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر كيهاني فرد دوشنبه (10:30-8:30) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر كيهاني فرد چهارشنبه (13-11) ---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر زماني دوشنبه (14-12) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب) دکتر زماني چهارشنبه (14-12) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
داخلی قلب دکتر عارفي (حسن) شنبه (14-12) ---
داخلی قلب دکتر عارفي (حسن) يكشنبه (14-12) ---
داخلی قلب دکتر عارفي (حسن) دوشنبه (14-12) ---
داخلی قلب دکتر عارفي (حسن) سه شنبه (14-12) ---
داخلی قلب دکتر عارفي (حسن) چهارشنبه (14-12) ---
داخلی قلب دکتر عارفي (حسن) پنجشنبه (14-12) ---
داخلی قلب دکتر قاسمي يكشنبه (12-10 ) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
داخلی قلب دکتر ميلاني نيا يكشنبه (15-13) ---
داخلی قلب دکتر ميلاني نيا سه شنبه (15-13) ---
داخلی قلب دکتر ميلاني نيا پنجشنبه (12-9) ---
داخلی قلب دکتر نورمحمدي شنبه (12-9) ---
داخلی قلب دکتر كاظمي صالح شنبه ( 18-15) ---
داخلی قلب دکتر كاظمي صالح دوشنبه (12-10)(18-15) ---
داخلی قلب دکتر كاظمي صالح چهارشنبه ( 18-15) ---
داخلی قلب دکتر يوسفي شنبه (17-15) ---
داخلی قلب دکتر يوسفي يكشنبه (12-9) ---
داخلی قلب دکتر يوسفي دوشنبه (17-15) ---
داخلی قلب دکتر يوسفي سه شنبه (12-9) ---
داخلی قلب دکتر يوسفي چهارشنبه (17-15) ---
داخلی قلب دکتر سخنران يكشنبه (11-9) ---
داخلی قلب دکتر آزادي يكشنبه (18-14) ---
داخلی قلب دکتر آزادي سه شنبه (18-14) ---
داخلی قلب دکتر آزادي چهارشنبه (12-9) ---
داخلی قلب دکتر فاضلي دوشنبه (12-10) ---
داخلی قلب دکتر فاضلي سه شنبه (12-9) ---
داخلی قلب دکتر خرازي شنبه (18-16) ---
داخلی قلب دکتر خرازي دوشنبه (9:30-8) ---
داخلی قلب دکتر خرازي چهارشنبه (18-16) ---
داخلی قلب دکتر الستي يكشنبه (12-10) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
داخلی قلب دکتر الستي سه شنبه (12-10) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
داخلی قلب دکتر عليزاده يكشنبه (18-15) ---
داخلی قلب دکتر عليزاده سه شنبه (19-16) ---
داخلی قلب دکتر صفي شنبه (12-10) ---
داخلی قلب دکتر صفي دوشنبه (12-10) ---
داخلی قلب دکتر صفي چهارشنبه (12-10) ---
داخلی قلب دکتر حيدري (محد يوسف) يكشنبه (11-9) ---
داخلی قلب دکتر مولودي يكشنبه (11-9) ---
داخلی قلب دکتر مولودي سه شنبه (18-16) ---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر شيخ زاده شنبه (12-10) ---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر وحيدي يكشنبه (12-9) ---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر سام زاده يكشنبه (18-14) (فلوشيپ پيوند كليه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر سام زاده دوشنبه (19-13) (فلوشيپ پيوند كليه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر سام زاده چهارشنبه (13-11) (فلوشيپ پيوند كليه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر رجايي دوشنبه (13-10) ---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر اخوان چهارشنبه (12-10) با كلينيك ها هماهنگ نماييد
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر شخص سليم سه شنبه (16-14 ) ---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر شخص سليم چهارشنبه (17-15) ---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر نامداري پنجشنبه (16-14 ) ---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر اسدي شنبه (16-14) ---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر آقا محمدپور سه شنبه (12-10) (فلوشيپ جراحي آندوسكوپي كليه و لاپاراسكوپي پيشرفته)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار) دکتر آقا محمدپور پنجشنبه (11-9) (فلوشيپ جراحي آندوسكوپي كليه و لاپاراسكوپي پيشرفته)
انسداد عروق محیطی (زخم دیابتیك) دکتر عارفي (حسن) سه شنبه (9:30-8) ---
داخلی/گوارش دکتر عرفاني شنبه (10-8) ---
داخلی/گوارش دکتر عرفاني يكشنبه (15-12) ---
داخلی/گوارش دکتر عرفاني سه شنبه (16-12) ---
داخلی/گوارش دکتر عرفاني چهارشنبه (12-9) ---
داخلی/گوارش دکتر همايوني شنبه (13-10) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
داخلی/گوارش دکتر همايوني يكشنبه (13-10) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
داخلی/گوارش دکتر همايوني دوشنبه (13-10) ---
داخلی/گوارش دکتر همايوني سه شنبه (13-10) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
داخلی/گوارش دکتر همايوني چهارشنبه (13-10) ---
داخلی/گوارش دکتر همايوني پنجشنبه (13-10) ---
داخلی/گوارش دکتر پژوهي (زينب) شنبه (15-13) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
داخلی/گوارش دکتر پژوهي (زينب) دوشنبه (17-15) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
عفونی دکتر اخوان زنجاني يكشنبه (19-16:30) ---
جراحی قلب دکتر صدرخانلو شنبه (12-10) ---
جراحی قلب دکتر مشار شنبه (15-14) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
جراحی قلب دکتر مشار دوشنبه (15-14) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
جراحی قلب دکتر مشار چهارشنبه (15-14) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
جراحی قلب دکتر صادقپور شنبه (19:30-18) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
جراحی قلب دکتر صادقپور دوشنبه (19:30-18) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
جراحی قلب دکتر صادقپور پنجشنبه (8:30-7:30) ---
جراحی قلب دکتر حسين ن‍‍‍ژاد سه شنبه (18_16) ---
جراحی قلب دکتر نصيري (سيد جواد) چهارشنبه (19-18) ---
جراحی قلب دکتر حيدري (امان الله) چهارشنبه (13-11) ---
جراحی قلب دکتر بقائي چهارشنبه (13-11) ---
جراحی قلب دکتر كلانترمعتمدی (محمد حسن) چهارشنبه (19-16) ---
جراحی كودكان دکتر نصيري (سيد جواد) شنبه (19-18) ---
جراحی كودكان دکتر نصيري (سيد جواد) چهارشنبه (19-18) ---
جراحی كودكان دکتر دلشاد سه شنبه (؟-13) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
جراحی كودكان دکتر ملائيان پنجشنبه (19-18) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
فوق تخصص قلب كودكان دکتر نخستين داوري يكشنبه (18-16) ---
فوق تخصص قلب كودكان دکتر نخستين داوري دوشنبه (12- 9) ---
فوق تخصص قلب كودكان دکتر نخستين داوري سه شنبه (18-16) ---
فوق تخصص قلب كودكان دکتر نخستين داوري چهارشنبه (12- 9) ---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپی دکتر يزداني شنبه (9-8) ---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپی دکتر يزداني سه شنبه (18-16) ---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپی دکتر ملك زاده شنبه (17-14) ---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپی دکتر آقازاده دوشنبه (13-9) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
فوق تخصص گوارش آندوسكوپی دکتر آقازاده چهارشنبه (13-9) ---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپی دکتر نيك پور سه شنبه (13-11) ---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپی دکتر صابرفيروزي چهارشنبه (15-13:30) ---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپی دکتر صابرفيروزي پنجشنبه (9:30-:7:45) ---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپی دکتر جديري پنجشنبه (12-9) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
فوق تخصص ریه دکتر پازوكي (مرضيه) شنبه (18-16) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
فوق تخصص ریه دکتر پاكنژاد يكشنبه (18-16) ---
فوق تخصص ریه دکتر پاكنژاد چهارشنبه (18-16) ---
فوق تخصص ریه دکتر صادقي دوشنبه (17-14) ---
فوق تخصص ریه دکتر صادقي پنجشنبه (13-10) ---
فوق تخصص ریه دکتر نظري سه شنبه (16_14) ---
چشم پزشكی ، اپتومتری دکتر ناصريان شنبه (12-10) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
چشم پزشكی ، اپتومتری دکتر محمدي شنبه (13-11) ---
چشم پزشكی ، اپتومتری دکتر پناهي يكشنبه (12-11) ---
چشم پزشكی ، اپتومتری دکتر نقوي يكشنبه (17-15) ---
چشم پزشكی ، اپتومتری دکتر پركار سه شنبه (11-9) ---
چشم پزشكی ، اپتومتری دکتر سميعي سه شنبه (13-11) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
چشم پزشكی ، اپتومتری دکتر احمدي چهارشنبه (12-10) ---
چشم پزشكی ، اپتومتری دکتر احمدي پنجشنبه (13:30-12) ---
غدد دکتر حيدريان شنبه (19-16) ---
غدد دکتر حيدريان يكشنبه (19-16) ---
غدد دکتر حيدريان چهارشنبه (19-16) ---
غدد دکتر پژوهي (محمد) يكشنبه (9:30-8) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون) دکتر رازقي شنبه (18:30-30/16) ---
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون) دکتر رازقي دوشنبه (17:30-15:30) ---
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون) دکتر رازقي چهارشنبه (18:30- 16:30) ---
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون) دکتر طبيبان سه شنبه ( 16:30-15) ---
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون) دکتر پيراسته چهارشنبه (11-10) ---
جراح پلاستیك دکتر تاييدي دوشنبه (12:30 -11) ---
جراح پلاستیك دکتر تاييدي چهارشنبه (12-10) ---
جراح پلاستیك دکتر گهرشناسان سه شنبه (19-17) (فوق تخصص جراحي پلاستيك و زيبايي و ترميمي)
پوست دکتر يزدانيان شنبه (14-11) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
پوست دکتر يزدانيان دوشنبه (14-12) با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
پوست دکتر عاطفي يكشنبه (19-17) ---
پوست دکتر نبوي سه شنبه (18-16:30) ---
پوست دکتر طبائي چهارشنبه (16-15) ---
پوست دکتر منصوري پنجشنبه (14-9) ---
كلینیك درد دکتر پيريايي شنبه (19:30-18) ---
كلینیك درد دکتر عطائي يكشنبه (12-10) ---
كلینیك درد دکتر طاهري دوشنبه (16-14) ---
خون و آنكولوژی دکتر اديب يكشنبه (19-17) ---
خون و آنكولوژی دکتر اديب دوشنبه (18:30-16:30) ---
خون و آنكولوژی دکتر اديب سه شنبه (19-16) ---
خون و آنكولوژی دکتر بهار پنجشنبه (13-11:30) ---
تغذیه دکتر خضرائي يكشنبه (12-10) ---
تغذیه دکتر توكلي (آزاده) سه شنبه (12-10:30) ---
لیزر پوست دکتر عاطفي يكشنبه (19-17) ---
لیزر پوست دکتر منصوري دوشنبه (16-14) ---
لیزر پوست دکتر منصوري پنجشنبه (14-9) ---
لیزر پوست دکتر نبوي سه شنبه (18-16) ---
لیزر پوست دکتر طبائي چهارشنبه (16-15) ---
روانشناسی و مشاوره خانم ياريگرروش شنبه (16:30- 15) ---
روانشناسی و مشاوره خانم نوربالا دوشنبه (12-9) ---
ادیومتری خانم دولتشاهي شنبه (16-9) ---
ادیومتری خانم دولتشاهي يكشنبه (16-9) ---
ادیومتری خانم دولتشاهي دوشنبه (16-9) ---
ادیومتری خانم دولتشاهي سه شنبه (16-9) ---
ادیومتری خانم دولتشاهي چهار شنبه (16-9) ---
ادیومتری خانم دولتشاهي پنجشنبه (16-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر عرب حسيني شنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر عرب حسيني يكشنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر عرب حسيني دوشنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر عرب حسيني سه شنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر عرب حسيني چهار شنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر عرب حسيني پنجشنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر ياريگرروش شنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر ياريگرروش يكشنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر ياريگرروش دوشنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر ياريگرروش سه شنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر ياريگرروش چهار شنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر ياريگرروش پنجشنبه (12-9) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر مميشي شنبه (19-16:30) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر مميشي يكشنبه (15-13) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر مميشي دوشنبه (19-16:30) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر مميشي سه شنبه (15-13) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر مميشي چهار شنبه (19-16:30) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر مميشي پنجشنبه (؟-11) ---
واكسیناسیون و پایش رشد دکتر رادفر يكشنبه (15-13) ---
گفتار درمانی رامين محسني شنبه (16-14) ---
گفتار درمانی رامين محسني چهارشنبه (16-14) ---
مشاوره دوران بارداری و شیردهی كارشناس مامايي شنبه (19-8) ---
مشاوره دوران بارداری و شیردهی كارشناس مامايي يكشنبه (19-8) ---
مشاوره دوران بارداری و شیردهی كارشناس مامايي دوشنبه (19-8) ---
مشاوره دوران بارداری و شیردهی كارشناس مامايي سه شنبه (19-8) ---
مشاوره دوران بارداری و شیردهی كارشناس مامايي چهار شنبه (19-8) ---
مشاوره دوران بارداری و شیردهی كارشناس مامايي پنجشنبه (19-8) ---
 
قبلي صفحه : 1 از 11 بعدي تعداد  105 از 105

دريافت فايل برنامه درمانگاه ها