تخصص ( نمایش همه )نام پزشك ( نمایش همه)روزهای هفته ( نمایش همه )ساعتتوضیحات
ارتوپدیدكتر دریاباریشنبه(12-9)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر دریابارییكشنبه(12-9)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر دریاباریدوشنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر دریاباریسه شنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر دریاباریچهارشنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر جزایریشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدكتر جزایریدوشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدكتر جزایریچهارشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدكتر مرادییكشنبه(16-14)---
ارتوپدیدكتر مرادیسه شنبه(16-14)---
ارتوپدیدکتر ابراهیم پورسه شنبه(18-16:30)---
ارتوپدیدكتر رمضان پور اصلدوشنبه(13-11)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدكتر عمار سعیدیپنجشنبه(12-9 )---
ارتوپدیدکتر زهتابیكشنبه(18-16 )(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر فكورپنجشنبه(؟-14)---
ارتوپدیدکتر پندارچهارشنبه(14-11:30)---
ارتوپدیدكترپندارسه شنبه(13-11)---
ارتوپدیدکتر محمودیشنبه(14-12)---
ارتوپدیدکتر محمودیپنجشنبه(17-15)---
ارتوپدیدكترشرافت وزیریپنجشنبه(17:30-16)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدكتراصلانییكشنبه(13-12:15)(فوق تخصص شانه)
جراحی ستون فقرات دکتر حبیب اله زادهدوشنبه(16-14)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر حبیب اله زادهچهارشنبه(13-11)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر ساداتسه شنبه(13-11)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی عمومیدکتر رزم آورشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوریكشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوردوشنبه(12-14)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورسه شنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورچهارشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر زریسفیشنبه(12-10)---
جراحی عمومیدكتر ناریشنبه(16:30-15)---
جراحی عمومیدكتر ناریپنجشنبه(16-14)---
جراحی عمومیدکتر كلانترمعتمدی (علیرضا)شنبه(19-17)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر ستایششنبه(19-18)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر كدخدایییكشنبه(14-12)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکتر كدخداییسه شنبه(14-12)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدكتركدخداییپنجشنبه(12-10:30)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکتر عطریسه شنبه(16-14)---
جراحی عمومیدکتر تاج الدیندوشنبه(19-17)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینسه شنبه(19:30-17:30)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینچهارشنبه(19-17)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینپنجشنبه(19-17)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر كلانترمعتمدی (محمد رضا)چهارشنبه(؟-18)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهیكشنبه
جراحی عمومیدکتر موسی زادهسه شنبه
جراحی عمومیدکتر موسی زادهپنجشنبه(7:30-8:30)---
جراحی عمومیدکتر كریمیانیكشنبه(13-11)---
جراحی عمومیدکتر كریمیانپنجشنبه(11:30-13)---
جراحی عمومیدکتر كوركییكشنبه(16:30-14:30)---
جراحی عمومیدکتر كوركیدوشنبه(9-12)---
جراحی عمومیدکتر كوركیچهارشنبه(13-12)---
جراحی عمومی*دکتر كوركیپنجشنبه(8-10)---
گوش،حلق و بینیدکتر نادریسه شنبه(13-9)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نادرییكشنبه(18-14)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نراقیشنبه(13-10)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباریشنبه(18 -14)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباریدوشنبه(18 -14)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهیكشنبه(9-13)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهپنجشنبه(18-14)---
گوش،حلق و بینیدکتر شریفیانچهارشنبه( 13-9)---
گوش،حلق و بینیدکتر شریفیانپنجشنبه(13-9)---
گوش،حلق و بینیدکتر شوشیدوشنبه(13-9)(فوق تخصص جراحی گوش)
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیشنبه(19-18)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیدوشنبه(19-18)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیچهارشنبه(19-14)---
گوش،حلق و بینیدکتر صحرائیانسه شنبه(19:30-15)---
گوش،حلق و بینی*دكتر صحراییانشنبه(13-9)---
كودكاندکتر عرب حسینیشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسینییكشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسینیدوشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسینیسه شنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسینیچهارشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسینیپنجشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر ممیشی*شنبه(18-15)(فوق تخصص عفونی)
كودكاندکتر ممیشی*یكشنبه(15-13)(فوق تخصص عفونی)
كودكاندکتر ممیشی*دوشنبه(18-15)(فوق تخصص عفونی)
كودكاندکتر ممیشی*سه شنبه(15-13)(فوق تخصص عفونی)
كودكاندکتر ممیشیچهارشنبه(18-15)(فوق تخصص عفونی)
كودكاندکتر ممیشی*پنجشنبه(؟- 11)(فوق تخصص عفونی)
كودكاندکتر یاریگرروششنبه(12-9:30)---
كودكاندکتر یاریگرروشدوشنبه(12-9:30)---
كودكاندکتر یاریگرروشچهارشنبه(12-9:30)---
كودكاندکتر رادفردوشنبه(16-18)(فوق تخصص نوزادان)
روماتولوژیدكتر رضایی پورشنبه(15-13)---
روماتولوژیدكتر رضایی پوردوشنبه(12-9)---
روماتولوژیدكتر سروش (محسن)یكشنبه( 13-14:30)---
روماتولوژیدکترغرویسه شنبه(15-13:30)---
زناندکتر لبافشنبه(12-8)---
زنان*دكتر زند فانییكشنبه(21:30-17:30)---
زنان*دكتر زند فانیدوشنبه(21:30-17:30)---
زناندکتر پورزمانیشنبه(17-13)---
زناندکتر پورزمانیچهارشنبه(17-13)---
زناندکتر قضاتییكشنبه(12-8)---
زناندکتر قضاتیچهارشنبه(17-14)---
زناندکتر محمد نجاریكشنبه(17-14)---
زناندکتر محمد نجارسه شنبه(17-14)---
زناندکتر غفارنژادیكشنبه(21:30-17 )(فلوشیپ نازائی لاپاراسكوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر غفارنژادسه شنبه(21:30-17 )(فلوشیپ نازائی لاپاراسكوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر سنگولدوشنبه(12-8)---
زناندکتر عارفی (سهیلا)شنبه(17-8)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر بهتاشپنجشنبه(12-8)(جراح و فوق تخصص سرطان های زنان)
زناندکتر عابدی اصلچهارشنبه(12-8)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر قلمبردوشنبه(12-8)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر محمدمیرزاییسه شنبه(17-13)---
زناندکتر نصیری (جمیله)سه شنبه(12-8)---
زناندکتر كاتبدوشنبه(21:30-15)---
زناندکتر كاظمیانچهارشنبه(12-8)---
زناندکتر ذنوبییكشنبه(17-13)---
زناندکتر ذنوبیپنجشنبه(12-8)---
زناندکتر بحرینیدوشنبه(17-13)---
زناندکتر بحرینیچهارشنبه(21:30-17)---
زناندکتر بحرینیپنجشنبه(17-14)---
زناندکتر پردل شهریسه شنبه(12-8)---
زناندکتر پردل شهریچهارشنبه(21:30-17)---
زناندکتر فروتنیكشنبه(12:30-8:30)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر حیدری كهنپنجشنبه( 17-13)(فلوشیپ نازایی)
روانپزشكیدکتر ناصحیدوشنبه(19-16:30)---
روانپزشكیدکتر نوربالاچهارشنبه(18-14)---
فوق تخصص روانپزشكی كودكاندکتر عصارهیكشنبه(19-17)---
جراح مغز و اعصابدکتر روئین تنیكشنبه(9-10)---
جراح مغز و اعصابدکتر علیمحمدییكشنبه(19-17)---
جراح مغز و اعصاب*دکتر مهرداد مرادییكشنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیدوشنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیسه شنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیپنجشنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر حاجی آبادیچهارشنبه(10:15-8:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهشنبه(12-10)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهپنجشنبه(12-10)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانشنبه(18:30-16:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانیكشنبه(13-11)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیاندوشنبه(18-16)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانسه شنبه(13-11)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانچهارشنبه(16-14)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیریشنبه(15:30-13:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیرییكشنبه(18-15)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیریسه شنبه(19-16)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر كیهانی فرددوشنبه(8-9:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر كیهانی فردچهارشنبه(8-9:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زمانی*یكشنبه(14-12:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زمانی*سه شنبه(14-12:30)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)شنبه(14-12)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)یكشنبه(14-12)(17-19)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)دوشنبه(14-12)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)سه شنبه(14-12)(18-19:30)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)چهارشنبه(14-12)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)پنجشنبه(12-9)---
داخلی قلب(دکتر قاسمی*)یكشنبه(12-10 )---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)یكشنبه(10-17)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)سه شنبه(10-17)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)پنجشنبه(10-17)---
داخلی قلبدکتر نورمحمدیشنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر كاظمی صالحدوشنبه(12-10)(18:30-16)---
داخلی قلبدکتر كاظمی صالحچهارشنبه(9-12)( 18:30-16)---
داخلی قلبدکتر یوسفیشنبه(18-16)---
داخلی قلبدکتر یوسفییكشنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر یوسفیدوشنبه(17-15)---
داخلی قلبدکتر یوسفیسه شنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر یوسفیچهارشنبه(17-15)---
داخلی قلبدکتر آزادییكشنبه(17-19)---
داخلی قلبدکتر آزادی*سه شنبه(18-14)---
داخلی قلبدکتر آزادیچهارشنبه(11-13)---
داخلی قلبدکتر فاضلیدوشنبه(13-10)(16-18)---
داخلی قلبدکتر فاضلیسه شنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر خرازیشنبه(16:30-18:30)---
داخلی قلبدکتر خرازیدوشنبه(16-18)---
داخلی قلبدکتر خرازیچهارشنبه(8-9:30)---
داخلی قلبدکتر علیزادهشنبه(8-10)---
داخلی قلبدکتر علیزادهیكشنبه(18-15)---
داخلی قلبدکتر علیزادهسه شنبه(19-16)---
داخلی قلبدکتر صفیشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر صفیدوشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر صفیچهارشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر حیدری (محمد یوسف)یكشنبه(11-9)---
داخلی قلبدکتر حیدری (محمد یوسف)سه شنبه(9-11)---
داخلی قلبدکتر مولودیشنبه(9-11)---
داخلی قلبدکتر مولودییكشنبه(11-9)---
داخلی قلبدکتر مولودیسه شنبه(18-16)---
داخلی قلبدكتر سروریاندوشنبه(18-16)---
داخلی قلبدكتر سروریانسه شنبه(13:30-15)---
داخلی قلبدكتر قلیچشنبه(14-16)---
داخلی قلبدكتر فاضلیكشنبه(10-12)---
داخلی قلبدكتر فاضلچهارشنبه(14-16)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شیخ زادهشنبه(12-10:30)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانییكشنبه(10-12)فلوشیپ اندویورولوژیك و لاپاراسكوپی
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانیدوشنبه(13-15)فلوشیپ اندویورولوژیك و لاپاراسكوپی
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهیكشنبه(15-19)(فلوشیپ پیوند كلیه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهدوشنبه(16-19)(فلوشیپ پیوند كلیه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهچهارشنبه(10:30-13)(فلوشیپ پیوند كلیه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر رجاییدوشنبه(13-10)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمسه شنبه(16-14 )---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمچهارشنبه(17-15)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر نامداریپنجشنبه(17-18 )---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر اسدیشنبه(16-14)فلوشیپ اندویورولوژیك و لاپاراسكوپی
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورسه شنبه(9-12)(فلوشیپ جراحی آندوسكوپی كلیه و لاپاراسكوپی پیشرفته
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورپنجشنبه(11:30-9)(فلوشیپ جراحی آندوسكوپی كلیه و لاپاراسكوپی پیشرفته)
داخلیدکتر عرفانیشنبه(10-8)---
داخلیدکتر عرفانییكشنبه(15-13)---
داخلیدکتر عرفانیسه شنبه(16-13)---
داخلیدکتر عرفانیچهارشنبه(9-11)---
داخلیدکتر همایونیشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همایونییكشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همایونیدوشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همایونیسه شنبه(13-10)---
داخلیدکتر همایونیچهارشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همایونیپنجشنبه(13-10)---
عفونیدکتر اخوان زنجانییكشنبه(19-16:30)---
عفونیدکتر اخوان زنجانیسه شنبه(16:30-18)---
جراحی قلبدکتر صدرخانلوشنبه(12-10)---
جراحی قلبدکتر صادقپورپنجشنبه(12:30-14)---
جراحی قلبدکتر حسین ن‍‍‍ژادسه شنبه(18_16)---
جراحی قلبدكتر بقائیدوشنبه(12:30-13:30)---
جراحی قلبدکتر كلانترمعتمدی (محمد حسن)چهارشنبه(19-16)---
جراحی كودكاندکتر نصیری (سید جواد)شنبه(19-18)---
جراحی كودكاندکتر نصیری (سید جواد)چهارشنبه(19-18)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستین داورییكشنبه(18-16)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستین داوریدوشنبه(12-10)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستین داوریسه شنبه(18-16)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستین داوریچهارشنبه(12- 9)---
فوق تخصص قلب كودكاندكتر شاه محمدیشنبه(10-12)
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر یزدانیشنبه(9-8)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر یزدانیچهارشنبه(8-10)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر ملك زادهشنبه(17-14)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر نیك پور شنبه(16-17:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر صابرفیروزیچهارشنبه(15-13:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر صابرفیروزییكشنبه(12:30-13:30)---
فوق تخصص ریهدکتر پاكنژادیكشنبه(18-16)---
فوق تخصص ریهدکتر پاكنژادچهارشنبه(18-16)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقیدوشنبه(17-14)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقیپنجشنبه(11-9)---
فوق تخصص ریهدكتر یحیی پورسه شنبه(14-16)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر محمدیشنبه(12-13)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر پناهییكشنبه(12-11)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر نقوییكشنبه(17-16)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر پركارسه شنبه(11-9:30)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدكتر احمدیشنبه(16-17:30)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر احمدیچهارشنبه(12-10)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر احمدیپنجشنبه(13:30-12)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدكتر برك پوردوشنبه(14-16)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدكتر تاج پورسه شنبه(16:30-18:30)---
غدددکتر حیدریانشنبه(19-16)---
غدددکتر حیدریانیكشنبه(19-16)---
غدددکتر حیدریانچهارشنبه(19-16)---
غدددکتر پژوهی (محمد)یكشنبه(10:30-8)---
غدددکتر پژوهی (محمد)دوشنبه(8-9:30)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقیشنبه(18:30-16:30)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقیدوشنبه(17:30-15:30)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقیچهارشنبه(18:30- 16:30)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر طبیبانسه شنبه( 16:30-15)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر پیراستهچهارشنبه(11-10)(فوق تخصص نفرولوژی)
جراح پلاستیكدکتر تاییدیدوشنبه(10-12)---
جراح پلاستیكدکتر تاییدیچهارشنبه(9-11)---
جراح پلاستیكدکتر گهرشناسانسه شنبه(19-17)(فوق تخصص جراحی پلاستیك و زیبایی و ترمیمی)
پوستدکتر عاطفییكشنبه(18-17)---
پوستدکتر نبویسه شنبه(18-16:30)---
پوستدکتر طبائیچهارشنبه(16-15)---
پوستدکتر منصوریپنجشنبه(14-9)---
كلینیك درددکتر پیریاییسه شنبه(8-10)---
كلینیك درددکتر طاهریدوشنبه(16-14)---
خون و آنكولوژیدکتر ادیبیكشنبه(18-19:30)---
خون و آنكولوژیدکتر بهارسه شنبه(8-10)---
خون و آنكولوژیدکتر بهارپنجشنبه(13-11:30)---
تغذیهدکتر توكلی (آزاده)سه شنبه(12-10:30)---
روانشناسی و مشاورهخانم یاریگرروششنبه(16:30- 15)---
روانشناسی و مشاورهدكتر سعدی پورپنجشنبه(15-17)---
ادیومتریخانم دولتشاهیشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهییكشنبه(17-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیدوشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیسه شنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیچهارشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیپنجشنبه(14-9)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینیشنبه(12-9:30)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینییكشنبه(12-9:30)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینیدوشنبه(12-9:30)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینیسه شنبه(12-9:30)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینیچهارشنبه(12-9:30)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسینیپنجشنبه(12-9)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر یاریگرروششنبه(12-9)---
واكسیناسیون و پایش رشد(*دكتریاریگرروش)یكشنبه(12-9)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر یاریگرروشدوشنبه(12-9)---
واكسیناسیون و پایش رشد(*دكتریاریگرروش)سه شنبه(12-9)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر یاریگرروشچهارشنبه(12-9)---
واكسیناسیون و پایش رشد(*دكتریاریگرروش)پنجشنبه(12-9)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشی*شنبه(18-15)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشی*یكشنبه(15-13)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشی*دوشنبه(18-15)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشی*سه شنبه(15-13)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشیچهارشنبه(18-15)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ممیشی*پنجشنبه(؟-11)(فوق تخصص عفونی)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر رادفردوشنبه(16-18)(فوق تخصص نوزادان)
گفتار درمانیرامین محسنیشنبه(16-14)---
گفتار درمانیرامین محسنیچهارشنبه(16-14)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماییشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس مامایییكشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماییدوشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماییسه شنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماییچهارشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماییپنجشنبه(19-8)---
كلینیك سلامت جنسیدكتر آقا محمدپورسه شنبه(19-20)---

دريافت فايل برنامه درمانگاه ها