نام مسئول گروه
افشين حجتي امور حقوقي
محسن ندایی انتظامات
ملیحه رام بهبود كيفيت
شيوا شيردل بهداشت محيط
الهام کاوسی IT
رعنا اخوان پذيرش
حرمت الله رزمجو تداركات و انبار
فاطمه تیموری تغذيه
--- حسابداري
خانم دکتر موحد بیمه و امور قراردادها
سميه شيباني دفتر رياست
عسل دولت شاهي شنوايي سنجي
محمد رضا خوش نیاز فنی / مهندسی و تاسیسات
فاطمه ترابیان مدارك پزشكي
الهام کاوسی مخابرات
مریم مسگری منابع انساني
احمد حقيقت طلب مهندسي پزشكي
شيوا شيردل لاندري