نام مسئول گروه
افشين حجتي امور حقوقي
جواد بازيار انتظامات
افسانه رمضان زاده بهبود كيفيت
عليزاده بهداشت محيط
زهرا نوري راد بيمه وIT
رعنا اخوان پذيرش
حرمت الله رزمجو تداركات و انبار
حوريه دانش بدي تغذيه
محسن بياتي، مسعود جعفري حسابداري
منا عسكري دبيرخانه
سميه شيباني دفتر رياست
عسل دولت شاهي شنوايي سنجي
محمد رضا خوش نیاز فنی / مهندسی و تاسیسات
مريم انوري منفرد مدارك پزشكي
مجید کریمی مخابرات
سيده ساجده ميرمحمدي منابع انساني
احمد حقيقت طلب مهندسي پزشكي
فاطمه رضا پور ناظر دارويي
شيوا شيردل لاندري