نام مسئول گروه
افشين حجتي امور حقوقي
مهدی رحمتی انتظامات
مریم تیموری بهبود كيفيت
شيوا شيردل بهداشت محيط و لاندری
الهام کاوسی IT
رعنا اخوان پذيرش
حرمت الله رزمجو تداركات و انبار
ساناز کریمی تغذيه
محسن بیاتی  حسابداري
خانم دکتر موحد بیمه و امور قراردادها
سميه شيباني دفتر رياست
فرخنده فرهمند بهداشت حرفه ای
محمد رضا خوش نیاز فنی / مهندسی و تاسیسات
مهناز جوادی نیا مدارك پزشكي
مجید کریمی مخابرات
سیده فاطمه میرنیازی منابع انساني
فاطمه شریعت مهندسي پزشكي
فریبا حیدری امور عمومی