به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز پنجشنبه 11 خرداد ماه کلاس آموزشی  " تفکیک صحیح پسماند های بیمارستانی " با گروه هدف کلیه پرسنل درمانی، ادراری و پشتیبانی بیمارستان بهمن در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز دوشنبه 7 آذرماه دوره آموزشی مدیریت بحران و تریاژ در بحران در سالن اجتماعات این مرکز درمانی به منظور افزایش اطلاعات و آگاهی گروه های هدف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز سه شنبه 8 آذرماه سمینار علمی آموزشی بیمارستان بدون دخانیات و راهکارهای ترک مواد دخانی در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز پنج شنبه 5 آبان ماه سمینار آموزشی پیشگیری از سرطان پستان در این مرکز درمانی با حضور پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش های مختلف با سخنرانی دکتر فرهاد موسی زاده جراح پستان برگزار شد.