رئيس بخش : جناب آقاي دكتر آخوندي

مسئول بخش: سركار خانم زهرا تاجي

 • از ابتداي سال ، پزشك محترم بيهوشي بخش G در شيفت صبح ؛ شامل يك پزشك مقيم ICU.G  به همراه دكتر آخوندي مي باشد. كه در زمان حضور آقاي دكتر آخوندي از ساعت 7 صبح الي 13 ظهر كه با  پاسخگويي به همراهان بيمار ، صحبت در رابطه با روند درمان بيمار  ؛ آموزش به همراهان  و ... باعث ايجاد نظم و آرامش در بخش شده است .
 • تعداد پرسنل بخش G در شيفت صبح 6 نفر پرستار و در شيفت هاي عصر و شب 5 نفر پرستار كه شامل پرستار خانم و آقا در هر شيفت مي باشد .
 • تعداد كمك بهيار در هر سه شيفت صبح و عصر و شب 3 نفر كمك بهيار خانم و آقا مي باشد.
 • راه اندازي دستگاه دياليز به همراه RO در بخش G باعث گرديد كه دياليز اكثر بيماران به صورت Bed Side   صورت گيرد.
 • استفاده از دستبند هاي زرد ( خطر سقوط ) و دستبند قرمز ( حساسيت ) جهت بيماران
 • انجام Washing روزانه طبق برنامه مشخص شده روزانه
 • استفاده از كلوزساكشن و بستن پرده ها هنگام ساكشن بيمار جهت كنترل عفونت
 • آموزش مداوم شستشوي دست به پرسنل جديد و كنترل نامحسوس شستشوي دست جهت كنترل عفونت
 • نظارت مداوم بر تغيير پوزيشن جهت جلوگيري از زخم بستر
 • درمان زخم هاي بستر منتقل شده از بخش هاي ديگر و جلوگيري از افزايش درجه آنها
 • كنترل چند باره دستورات پزشك جهت كشف خطاهاي احتمالي
 • تكميل فرم ثبت خطاهاي دارويي و درماني و ارجاع آن به سوپروايزر محترم كنترل عفونت و ايمني بيمار
 • آموزش جهت جلوگيري از تكرار خطاهاي دارويي و درماني
 • تعويض تمامي تخت هاي بخش G
 • تعويض كفپوش ها در تمام قسمت هاي بخش
 • خريد دستگاه NIV جهت ونتيله كردن بيماران به صورت غير تهاجمي
 • خريد دستگاه گاواژ جهت گاواژ كردن بيماران به صورت Continue

اين بخش در طبقه دوم ضلع شرقي قرار گرفته است

تلفن تماس بخش:  82499221