تست ارگواسپيرو يا CPET  يك تست پيچيده ارزيابي عملكرد ريه و قلب در حالت فعاليت است كه كاربردهاي وسيعي در طب دارد. با استفاده از اين تست مي توان ميزان اكسيژن مصرفي توسط بافت ها (vo2)  و ميزان دي اكسيد كربن مصرفي توسط بافت ها (vo2)  و محدوده فعاليت هوازي و عملكرد قلب و ريه در فعاليت را ارزيابي كرد.

اين تست با كمك دستگاه ارگو بر روي دوچرخه و يا تردميل انجام ميگردد كه هر دو روش در اين مركز امكان پذير است.

همچنين تست به روش تهاجمي و با سنجش مداوم فشار اكسيژن كه كاربرد خاص دارد,  و غير تهاجمي كه روش رايج و معمول آن است انجام مي گردد.

شباهتهاي زيادي بين اين تست با تست ورزشي قلبي هست اما ارزيابي ريوي علاوه بر قلبي در اين تست ميسر است و اطلاعات كامل تري مي توان از آن بدست آورد.

بر اساس آخرين گايدلاين هاي كالج پزشكان ريه آمريكا انجام اين تست در موارد زير ضرورت دارد.

  1. ارزيابي بيماران قلبي :
  • ارزيابي درمان و توانايي فعاليت و تعيين محدوده فعاليت براي بيماران نارسايي قلب
  • تعيين بيماران نيازمند پيوند فلب
  • بررسي بيماراني كه كانديد بازتواني قلبي ريوي هستند
  1. ارزيابي بيماران ريوي :
  • در بيماران انسدادي ريه و بيماريهاي تهديدي براي ارزيابي محدوده ي فعاليت و شدت بيماري
  • افراد با عدم توانايي و يا ژيشرفت در انجام ورزش
  • تنگي نفس فعاليتي كه توجيهي براي آن پيدا نشده
  • تعيين محدوده فعاليت براي باز تواني ريوي
  1. ارزيابي بيماران عروقي ريه مثل فشار خونهاي ريوي
  2. بررسي برونكو اسپاسم ناشي از ورزش ( آسم ورزشي)
  3. ارزيابي بيماران مبتلا به فيبروز
  4. بررسي هاي قبل از عمل :
  • بيماران با سن بالاي  80 سال كانديد جراحي زير ديافراگم و قفسه سينه جراحي هاي همراه با برداشتن قسمتي از ريه
  1. بررسي از كار افتادگي شغلي
  2. بررسي قبل از پيوند ريه, قلب و قلب و ريه
  3. بررسي مناسب بودن ورزشكاران براي ورزش مورد نظر