تخصص ( نمایش همه )نام پزشک ( نمایش همه)روزهای هفته ( نمایش همه )ساعتتوضیحات
ارتوپدیدکتر دریاباریشنبه(12-9)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریابارییکشنبه(12-9)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباریدوشنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباریسه شنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباریچهارشنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر جزایریشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدکتر جزایریدوشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدکتر جزایریچهارشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدکتر مرادییکشنبه(16-14)---
ارتوپدیدکتر مرادیسه شنبه(16-14)---
ارتوپدیدکتر ابراهیم پورسه شنبه(18-16:30)---
ارتوپدیدکتر رمضان پور اصلدوشنبه(13-11)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر رمضان پور اصلسه شنبه(13-11)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر عمار سعیدیپنج شنبه(12-9 )
ارتوپدیدکتر زهتابیکشنبه(18-16 )(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر فکورپنج شنبه(؟-14)---
ارتوپدیدکتر پندارچهارشنبه(14-11:30)---
ارتوپدیدکتر محمودیشنبه(14-12)---
ارتوپدیدکتر محمودیپنج شنبه(17-15)---
ارتوپدیدکترشرافت وزیریپنج شنبه(17:30-16)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتراصلانییکشنبه(13-12:15)(فوق تخصص شانه)
جراحی ستون فقرات دکتر حبیب اله زادهدوشنبه(16-14)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر حبیب اله زادهچهارشنبه(13-11)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر ساداتسه شنبه(13-11)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی عمومیدکتر رزم آورشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوریکشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوردوشنبه(12-14)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورسه شنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورچهارشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر زریسفیشنبه(12-10)---
جراحی عمومیدکتر ناریشنبه(16:30-15)---
جراحی عمومیدکتر ناریپنج شنبه(16-14)---
جراحی عمومیدکتر کلانترمعتمدی (علیرضا)شنبه(19-17)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر ستایششنبه(19-18)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر کدخدایییکشنبه(14-12)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکتر کدخداییسه شنبه(14-12)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکترکدخداییپنج شنبه(12-10:30)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکتر عطریسه شنبه(16-14)---
جراحی عمومیدکتر تاج الدیندوشنبه(19-17)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینسه شنبه(19:30-17:30)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینچهارشنبه(19-17)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینپنج شنبه(19-17)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر کلانترمعتمدی (محمد رضا)چهارشنبه(؟-18)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهیکشنبه
جراحی عمومیدکتر موسی زادهسه شنبه
جراحی عمومیدکتر موسی زادهپنج شنبه(7:30-8:30)---
جراحی عمومیدکتر کریمیانیکشنبه(13-11)---
جراحی عمومیدکتر کریمیانپنج شنبه(11:30-13)---
جراحی عمومیدکتر کورکییکشنبه(16:30-14:30)---
جراحی عمومیدکتر کورکیدوشنبه(9-12)
جراحی عمومیدکتر کورکیچهارشنبه(13-12)---
جراحی عمومی*دکتر کورکیپنج شنبه(8-10)---
گوش،حلق و بینیدکتر نادریسه شنبه(13-9)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نادرییکشنبه(18-14)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نراقیشنبه(12-11)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباریشنبه(18 -14)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباریدوشنبه(18 -14)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهیکشنبه(9-13)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهپنج شنبه(18-14)---
گوش،حلق و بینیدکتر شریفیانچهارشنبه( 13-9)---
گوش،حلق و بینیدکتر شریفیانپنج شنبه(13-9)---
گوش،حلق و بینیدکتر شوشیدوشنبه(13-9)(فوق تخصص جراحی گوش)
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیشنبه(19-18)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیدوشنبه(19-18)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیچهارشنبه(19-14)---
گوش،حلق و بینیدکتر صحرائیانسه شنبه(19:30-15)---
گوش،حلق و بینی*دکتر صحراییانشنبه(13-9)
کودکاندکتر عرب حسینیشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینییکشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیدوشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیسه شنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیچهارشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیپنج شنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر ممیشیچهارشنبه(13-16)(فوق تخصص عفونی)
کودکاندکتر یاریگرروششنبه(12-9:30)---
کودکاندکتر یاریگرروشدوشنبه(12-9:30)---
کودکاندکتر یاریگرروشچهارشنبه(12-9:30)---
کودکاندکتر رادفردوشنبه(16-18)(فوق تخصص نوزادان)
روماتولوژیدکتر رضایی پورشنبه(15-13)---
روماتولوژیدکتر رضایی پوردوشنبه(12-9)---
روماتولوژیدکتر سروش (محسن)یکشنبه( 13-14:30)---
روماتولوژیدکترغرویسه شنبه(15-13:30)---
زناندکتر لبافشنبه(12-8)---
زنان*دکتر زند فانییکشنبه(21:30-17:30)---
زنان*دکتر زند فانیدوشنبه(21:30-17:30)---
زناندکتر پورزمانیشنبه(17-13)---
زناندکتر پورزمانیچهارشنبه(17-13)---
زناندکتر قضاتییکشنبه(12-8)---
زناندکتر قضاتیچهارشنبه(17-14)---
زناندکتر محمد نجاریکشنبه(17-14)---
زناندکتر محمد نجارسه شنبه(17-14)---
زناندکتر غفارنژادیکشنبه(21:30-17 )(فلوشیپ نازائی لاپاراسکوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر غفارنژادسه شنبه(21:30-17 )(فلوشیپ نازائی لاپاراسکوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر سنگولدوشنبه(12-8)---
زناندکتر عارفی (سهیلا)شنبه(17-8)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر بهتاشپنج شنبه(12-8)(جراح و فوق تخصص سرطان های زنان)
زناندکتر عابدی اصلچهارشنبه(12-8)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر قلمبردوشنبه(12-8)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر محمدمیرزاییسه شنبه(17-13)---
زناندکتر نصیری (جمیله)سه شنبه(12-8)---
زناندکتر کاتبدوشنبه(21:30-15)---
زناندکتر کاظمیانچهارشنبه(12-8)---
زناندکتر ذنوبییکشنبه(17-13)---
زناندکتر ذنوبیپنج شنبه(12-8)---
زناندکتر بحرینیدوشنبه(17-13)---
زناندکتر بحرینیچهارشنبه(21:30-17)---
زناندکتر بحرینیپنج شنبه(17-14)---
زناندکتر پردل شهریسه شنبه(12-8)---
زناندکتر پردل شهریچهارشنبه(21:30-17)---
زناندکتر فروتنیکشنبه(12:30-8:30)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر حیدری کهنپنج شنبه( 17-13)(فلوشیپ نازایی)
روانپزشکیدکتر ناصحیدوشنبه(19-16:30)---
روانپزشکیدکتر نوربالاچهارشنبه(18-14)---
فوق تخصص روانپزشکی کودکاندکتر عصارهیکشنبه(19-17)---
جراح مغز و اعصابدکتر روئین تنیکشنبه(9-10)---
جراح مغز و اعصابدکتر علیمحمدییکشنبه(19-17)---
جراح مغز و اعصاب*دکتر مهرداد مرادییکشنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیدوشنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیسه شنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیپنج شنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر حاجی آبادیچهارشنبه(10:15-8:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهشنبه(12-10)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهپنج شنبه(12-10)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانشنبه(18:30-16:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانیکشنبه(13-11)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیاندوشنبه(18-16)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانسه شنبه(13-11)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانچهارشنبه(16-14)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیریشنبه(15:30-13:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیرییکشنبه(18-15)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیریسه شنبه(19-16)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر کیهانی فرددوشنبه(8-9:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر کیهانی فردچهارشنبه(8-9:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زمانی*یکشنبه(14-12:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زمانی*سه شنبه(14-12:30)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)شنبه(14-12)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)یکشنبه(14-12)(17-19)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)دوشنبه(14-12)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)سه شنبه(14-12)(18-19:30)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)چهارشنبه(14-12)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)پنج شنبه(12-9)---
داخلی قلب(دکتر قاسمی*)یکشنبه(12-10 )---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)یکشنبه(10-17)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)سه شنبه(10-17)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)پنج شنبه(10-17)---
داخلی قلبدکتر نورمحمدیشنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر کاظمی صالحدوشنبه(12-10)(18:30-16)---
داخلی قلبدکتر کاظمی صالحچهارشنبه(9-12)( 18:30-16)---
داخلی قلبدکتر یوسفیشنبه(18-16)---
داخلی قلبدکتر یوسفییکشنبه(12-9)#NUM!
داخلی قلبدکتر یوسفیدوشنبه(17-15)---
داخلی قلبدکتر یوسفیسه شنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر یوسفیچهارشنبه(17-15)---
داخلی قلبدکتر آزادییکشنبه(17-19)---
داخلی قلبدکتر آزادی*سه شنبه(18-14)---
داخلی قلبدکتر آزادیچهارشنبه(11-13)---
داخلی قلبدکتر فاضلیدوشنبه(13-10)(16-18)---
داخلی قلبدکتر فاضلیسه شنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر خرازیشنبه(16:30-18:30)---
داخلی قلبدکتر خرازیدوشنبه(16-18)---
داخلی قلبدکتر خرازیچهارشنبه(8-9:30)---
داخلی قلبدکتر علیزادهشنبه(8-10)---
داخلی قلبدکتر علیزادهیکشنبه(18-15)---
داخلی قلبدکتر علیزادهسه شنبه(19-16)---
داخلی قلبدکتر صفیشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر صفیدوشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر صفیچهارشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر حیدری (محمد یوسف)یکشنبه(11-9)---
داخلی قلبدکتر حیدری (محمد یوسف)سه شنبه(9-11)
داخلی قلبدکتر مولودیشنبه(9-11)
داخلی قلبدکتر مولودییکشنبه(11-9)---
داخلی قلبدکتر مولودیسه شنبه(18-16)---
داخلی قلبدکتر سروریاندوشنبه(18-16)---
داخلی قلبدکتر سروریانسه شنبه(13:30-15)
داخلی قلبدکتر قلیچیکشنبه(10-12)
داخلی قلبدکتر فاضلیکشنبه(10-12)
داخلی قلبدکتر فاضلچهارشنبه(14-16)
داخلی قلبدکتر هراتیسه شنبه(9-11)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شیخ زادهشنبه(12-10:30)---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانییکشنبه(10-12)فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانیدوشنبه(13-15)فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهیکشنبه(15-19)(فلوشیپ پیوند کلیه)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهدوشنبه(16-19)(فلوشیپ پیوند کلیه)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهچهارشنبه(10:30-13)(فلوشیپ پیوند کلیه)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر رجاییدوشنبه(13-10)---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمسه شنبه(16-14 )---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمچهارشنبه(17-15)---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر نامداریپنج شنبه(17-18 )---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر اسدیشنبه(16-14)فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورسه شنبه(9-12)(فلوشیپ جراحی آندوسکوپی کلیه و لاپاراسکوپی پیشرفته
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورپنج شنبه(11:30-9)(فلوشیپ جراحی آندوسکوپی کلیه و لاپاراسکوپی پیشرفته)
داخلیدکتر عرفانیشنبه(10-8)---
داخلیدکتر عرفانییکشنبه(15-13)---
داخلیدکتر عرفانیسه شنبه(16-13)---
داخلیدکتر عرفانیچهارشنبه(9-11)---
داخلیدکتر همایونیشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همایونییکشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همایونیدوشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همایونیسه شنبه(13-10)---
داخلیدکتر همایونیچهارشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همایونیپنج شنبه(13-10)---
عفونیدکتر اخوان زنجانییکشنبه(19-16:30)
عفونیدکتر اخوان زنجانیسه شنبه(16:30-18)
جراحی قلبدکتر صدرخانلوشنبه(12-10)---
جراحی قلبدکتر صادقپوردوشنبه(19:30-18:30)
جراحی قلبدکتر صادقپورپنج شنبه(12:30-14)---
جراحی قلبدکتر حسین ن‍‍‍ژادسه شنبه(18_16)---
جراحی قلبدکتر بقائیدوشنبه(12:30-13:30)---
جراحی قلبدکتر کلانترمعتمدی (محمد حسن)چهارشنبه(19-16)---
جراحی قلبدکتر مرتاضیانسه شنبه(14-15)
جراحی کودکاندکتر نصیری (سید جواد)شنبه(19-18)---
جراحی کودکاندکتر نصیری (سید جواد)چهارشنبه(19-18)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داورییکشنبه(18-16)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریدوشنبه(12-10)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریسه شنبه(18-16)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریچهارشنبه(12- 9)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر شاه محمدیشنبه(10-12)
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر یزدانیشنبه(9-8)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر یزدانیچهارشنبه(8-10)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر ملک زادهشنبه(17-14)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر نیک پور شنبه(16-17:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر صابرفیروزیچهارشنبه(15-13:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر صابرفیروزییکشنبه(12:30-13:30)---
فوق تخصص ریهدکتر پاکنژادیکشنبه(18-16)---
فوق تخصص ریهدکتر پاکنژادچهارشنبه(18-16)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقیدوشنبه(17-14)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقیپنج شنبه(11-9)---
فوق تخصص ریهدکتر یحیی پورشنبه(16-18)
فوق تخصص ریهدکتر یحیی پورسه شنبه(14-16)
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر محمدیشنبه(12-13)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر پناهییکشنبه(12-11)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر نقوییکشنبه(17-16)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر پرکارسه شنبه(11-9:30)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدیشنبه(16-17:30)
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدیچهارشنبه(12-10)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدیپنج شنبه(13:30-12)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر برک پوردوشنبه(14-16)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر تاج پورسه شنبه(16:30-18:30)---
غدددکتر حیدریانشنبه(19-16)---
غدددکتر حیدریانیکشنبه(19-16)---
غدددکتر حیدریانچهارشنبه(19-16)---
غدددکتر پژوهی (محمد)یکشنبه(10:30-8)---
غدددکتر پژوهی (محمد)دوشنبه(8-9:30)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقیشنبه(18:30-16:30)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقیدوشنبه(17:30-15:30)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقیچهارشنبه(18:30- 16:30)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر طبیبانسه شنبه( 16:30-15)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر پیراستهچهارشنبه(11-10)(فوق تخصص نفرولوژی)
جراح پلاستیکدکتر تاییدیدوشنبه(10-12)---
جراح پلاستیکدکتر تاییدیچهارشنبه(9-11)---
جراح پلاستیکدکتر گهرشناسانسه شنبه(19-17)(فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و ترمیمی)
پوستدکتر عاطفییکشنبه(18-17)---
پوستدکتر نبویسه شنبه(18-16:30)---
پوستدکتر منصوریپنج شنبه(14-9)---
کلینیک درددکتر پیریاییسه شنبه(8-10)---
کلینیک درددکتر طاهریدوشنبه(16-14)---
خون و آنکولوژیدکتر ادیبیکشنبه(18-19:30)---
خون و آنکولوژیدکتر بهارسه شنبه(8-10)---
خون و آنکولوژیدکتر بهارپنج شنبه(13-11:30)
تغذیهدکتر توکلی (آزاده)سه شنبه(12-10:30)---
روانشناسی و مشاورهخانم یاریگرروششنبه(16:30- 15)---
روانشناسی و مشاورهدکتر سعدی پورپنج شنبه(15-17)---
ادیومتریخانم دولتشاهیشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهییکشنبه(17-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیدوشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیسه شنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیچهارشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیپنج شنبه(14-9)---
گفتار درمانیرامین محسنیشنبه(16-14)(فوق تخصص نوزادان)
گفتار درمانیرامین محسنیچهارشنبه(16-14)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس مامایییکشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییدوشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییسه شنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییچهارشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییپنج شنبه(19-8)---
کلینیک سلامت جنسیدکتر آقا محمدپورسه شنبه(19-20)---

دريافت فايل برنامه درمانگاه ها