سمینار آموزشی یک‌روزه پیشگیری، مراقبت، درمان و باز توانی در زخم‌های فشاری با گروه‌های هدف پرستاری، مامایی، هوشبری و اتاق عمل با امتیاز بازآموزی در این مرکز برگزار گردید.

سمینار مذکور با توجه به اهمیت شاخص زخم فشاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های حساس به مراقبت پرستاری باهدف ارتقاء کیفیت خدمات از طریق بازآموزی پرسنل، تشکیل تیم پیشگیری و درمان زخم‌های فشاری با حضور 31 نفر از سرپرستاران، پرستاران و کمک بهیاران تشکیل گردید. در این سمینار مدرسین دوره فوق سرکار خانم هادی (کارشناس ارشد یادگیری الکترونیکی، کارشناس زخم) و جناب آقای وحید موسوی (کارشناس ارشد میکروبیولوژی ) و جناب آقای ابوالفضل میر محمدعلی ( کارشناس زخم بیمارستان بهمن ) در رابطه با پیشگیری، مراقبت، درمان و باز توانی در زخم‌های فشاری به ارائه آموزش پرداختند.