با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال، در راستاي حفظ و ارتقاء سطح ايمني بيمارستان بهمن و پیشگیری از حوادث ناشی از حریق، به همت واحد بهداشت حرفه اي اين مركز و با همكاري ايستگاه آتش نشاني شماره 25 ، کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات اعلام و اطفا حریق و نحوه استفاده عملی تجهیزات توسط نماینده محترم آتش نشانی آقای رضایی در اين مركز برگزار گرديد.