توموربورد ارونکولوژی مرکز تحقیقات سرطان های دستگاه ادراری بیمارستان امام خمینی (دومین دور از وبینار اورونکولوژی با امتیاز بازآموزی) روز پنجشنبه مورخه  ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ در سالن همایش های بیمارستان بهمن با حضور اساتید ارجمند مرتبط در این حوزه و با همکاری داروسازی عبیدی برگزار گردید .


>