در روند ارائه ی مراقبت های سلامت، هیچ کسی نباید آسیب ببیند. اما با این وجود، روزانه هزاران بیمار در سراسر جهان، حین دریافت خدمات سلامت، از آسیب های قابل اجتناب رنج می برند و یا در معرض این آسیب ها قرار می گیرند. به همین دلیل، هفتادو دومین مجمع جهانی بهداشت، قطعنامه­ی 72.6 WHA را با عنوان ‘ اقدام جهانی در مورد ایمنی بیمار’  (در ماه می سال 2019 میلادی)، تصویب کرد. با به رسمیت شناختن ‘ ایمنی بیمار’ به عنوان یک اولویت جهانی سلامت، تمام 194 کشور عضو WHO تعیین روز جهانی ایمنی بیمار ار تائید کردند. و 17 سپتامبر را به نام روز جهانی ایمنی بیمار، نام گذاری نمودند.

روز جهانی ایمنی بیمار 2019

موضوع اولین روز جهانی ایمنی بیمار در سال 2019، با هدف ایجاد یادبود این روز و برجسته کردن اهمیت اولویت بندی و رسیدگی به ایمنی بیمار در سطح جهانی، توسط همه ذینفعان بود. از سال 2020 و در سال های ؟آینده هر ساله یک موضوع جدید، جهت ارتقا آگاهی و ترویج تغییرات مثبت در زمینه های اولویت ایمنی بیمار، انتخاب می شود.

روز جهانی ایمنی بیمار 2020

بیماری همه گیر کرونا، از چالش ها و خطرات بزرگی که کارکنان سلامت در سراسر جهان با آن روبرو هستندف پرده برداری کرده است. (مثل عفونت های مرتبط با مراقبت های سلامت، خشونت، اختلالات روانی و عاطفی، بیماری وحتی مرگ).

علاوه بر این، کار کردن در محیط های پر استرس باعث می شود که کارکنان سلامت، بیشتر در معرض خطاهایی قرار بگیرند که می تواند منجر به آسیب بیمار شود. در نتیجه، روز جهانی ایمنی بیمار در سال 2020، با تاکید بر این موضوع، نام گذاری شده است.