سومين توموبرد اوروآنكولوژی مركز تحقيقات بيمارستان امام خمينی در تاريخ 1399/06/20 در بيمارستان بهمن برگزار گردید.