در راستای حفظ و ارتقاء ایمنی بیمارستان بهمن و با توجه به اهمیت برگزاری کارگاه های آموزشی، واحد بهداشت حرفه ای و بحران این مرکز اقدام به برگزاری کارگاه آموزش مقابله با خطرات احتمالی زلزله با همکاری آتش نشانی منطقه نموده است.

این کارگاه روز پنجشنبه مورخ 99/03/08 ساعت 09:00 صبح در سالن اجتماعات این مرکز با حضور آقای مهندس سعیدی آتش نشان منطقه به عنوان مدرس و با رعایت فاصله اجتماعی برگزاری گردید و در آن آشنایی با منطقه جغرافیای و گسل های استان تهران، کلیه نکات ایمنی قبل، حین و بعد از زلزله و نحوه تعیین جان پناه ارائه گردید.