روز پرستار را به کلیه پرستاران دلسوز و مهربان کشورمان تبریک عرض می کنیم .