مراتب تقدیر و تشکر رئیس محترم هیئت مدیره از جناب آقای دکتر محسن محور مدیرعامل و ریاست سابق بیمارستان فوق تخصصی بهمن