تيم بحران بيمارستان بهمن به مناسبت 7 مهر روز ملي ايمني و آتش نشاني در ايستگاه آتش نشاني شماره 25 حضور يافته و با اهدا گل و شيريني از زحمات فداكارانه  دلاوران آتش نشان تقدير و تشكر نمودند.