گراميداشت روز جهاني رژيم درمانگر مورخ 97/12/22 در بيماستان بهمن برگزار گرديد:

  •  برپايي پايگاه آموزش همگاني مشاوره تغذيه سالم در لابي
  •  عيادت از بيماران بستري و توزيع شير و ميان وعده
  •  طبخ سبزيجات بخار پز و سرو آن در وعده هاي غذايي