بيمارستان بهمن به مناسبت هفته غربالگري سلامت ايرانيان  22 الي 26 دي  97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

  • توزيع پمفلت و بسته هاي آموزشي ميان مراجعين
  • اجرايي برنامه غربالگري در كلينيك سرپايي
  • برگزاري سمينار آموزشي سبك زندگي سالم با اهداف تبين غربالگري سلامت در فرهنگسراي ابن سينا در تاريخ 97/10/26