در سومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران که در تاریخ ۲۵ الی ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷ برگزار گردید سرکار خانم فرخنده فرهمند شرکت و مقاله خودر را به صورت پوستر تحت عنوان :

" ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی به روش HTA در كاركنان بيمارستان بهمن "

ارایه نمودند که پوستر ارایه شده به شرح زیر می باشد:

زمينه و هدف:

آسیب های اسکلتی عضلانی مرتبط با کار از جمله بزرگترین مشکلات بهداشت شغلی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بروز این آسیب های چند علتی، وضعیت نامطلوب بدن (پوسچر نامطلوب) هنگام کار است. روش HTA يكي از روشهاي مناسب جهت تعيين اندامهاي درگير در يك شغل يا وظيفه مي باشد. هدف اين مطالعه تعيين ريسك خطر ابتلا به اختلالات اسكلتي – عضلاني در كاركنان بيمارستان بهمن مي باشد.

مواد و روش ها:

در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تمام بخش هاي بيمارستان بهمن به عنوان نمونه انتخاب شده و در مجموع 30 نفر در این مطالعه شرکت کردند. میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی با استفاده از روشHTA  مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور تعيين سطح ريسك ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی از روش REBA استفاده شد.

يافته هاي پژوهش:

بيشترين اختلالات در ناحيه گردن 96درصد ، بازو 93 درصد ، ساعد 80 درصد و مچ 76 درصد مي باشد.  نتايج نشان داده اند كه روش HTA روش نسبتا مناسبي است که می تواند براي تعیین ریسک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی به خوبی مورد استفاده قرار گرفته ودر صورت رعايت كردن كليه موازين و اجراي دقيق روش به وسيله كارشناس خبره  نتایج قابل اعتمادي را به دست دهد.