جلسه توموربورد با موضوع " كانسر آندومتر" توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ  4  مرداد سال 97 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني  اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، پاتولوژي و راديولوژي با  5 امتياز بازآموزي و حضور حدود 70 نفر شركت كننده برگزار گرديد.

مباحث مطرح شده:

  • معرفي بيمار جالب
  • تازه هاي Staging
  • تازه هاي تشخيصي و درماني كانسر آندومتر