كنفرانس خطاهاي پزشكي با گروه هدف پزشكان ،پرستاران و ماماها، با سخنراني  جناب آقاي دكتر شعباني ،متخصص پزشكي قانوني و مسموميت ها  و سركار خانم دكتر عامري متخصص پزشكي قانوني و مسموميت ها  و سركارخانم دكتر موحد اصل ،پزشك عمومي در روز سه شنبه 29 خرداد ماه سال 97 درسالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار گرديد .