كنفرانس علمي با موضوع " بارداري پر خطر- تازه هاي زايمان پره ترم " در روز پنجشنبه مورخ 9  آذر ماه سال 96 با سخنراني اساتيد ارجمند زنان و زايمان و پريناتولوژيست با حداكثر 5/3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 80 نفر شركت كننده، درسالن همايش بيمارستان برگزار گرديد.