بيمار آقاى ٣٣ ساله كه حدود ٥ ماه قبل بدنبال اصابت گلوله و انفجار آن در داخل شكم دچار آسيب وسيعي به اندامهاى داخل شكم شده بود. مجراى ادرارى بيمار بصورت كامل آسيب ديده و براى بيمار انحراف جريان ادرار بصورت سيستوستومى انجام شده بود. در عكسبردارى از مجراى ادرارى ايشان كه بصورت RUG و VCUG همزمان انجام گرفته بود، مشخص گرديده كه مجرا بطول ٥ سانتيمتر و بصورت كامل قطع ميباشد. مددجو در طى اين مدت مراجعاتى به بيمارستانهاى كشور تركيه و هند نيز داشته بود كه عمل جراحى را امكانپذير ندانسته بودند.

در نهايت بيمار در اتاق عمل بيمارستان بهمن تحت عمل جراحى توسط جناب آقاي دكتر كيوان آقامحمدپور، متخصص اورولوژى و فلوشيپ اندواورولوژى، قرار گرفت. عمل جراحى ٥ ساعت به طول انجاميد. عمل جراحى ابتدا از قسمت شكم شروع گرديد، مثانه باز شد و مجراى ادرارى با آندوسكوپ چك شد كه قطع كامل مجرا بعد از ١سانتيمتر مجرا مشاهده شد. سپس از قسمت پرينه عمل جراحى انجام گرديد كه به دليل تركشهاى فراوان چسبندگى شديد رويت شده كه با دقت بافتهاى مرده و فيبروز خارج شد، طول ٥ سانتيمتر از مجرا بين رفته بود. در نهايت تيم پزشكي توانستند با جدا كردن اجسام كاورنوس و همينطوركوتاه كردن استخوان پوبيس و ساختن فلپ و گرفت دو سر مجراى ادرارى را بهم پيوند بزنند. بيمار بعد از سه روز ترخيص گرديد و در حال حاضر براحتى از طريق مجراى ادرارى طبيعى ادرار كرده و كنترل ادرار طبيعى نيز دارد.