بيماري سرخك يكي از مسري ترين بيماري هاي غفوني است، به طوريكه بيش از 90% افراد حساس در تماس نزديك با بيمار آلوده مي شوند. حدود 10% كل مرگ و مير قابل پيشگيري كودكان زير 5 سال در جهان به علت سرخك است و براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت ساليانه 200 هزار كودك را به كام مرگ مي كشد.از سال 1383 برنامه واكسيناسيون در كشور برعليه سرخك با واكسن سرخك، سرخجه و اوريون(MMR) در دو نوبت 12 و 18 ماهگي انجام مي شود.  به نظر مي رسد كه بهبود پوشش جاري واكسيناسيون عليه سرخك- سرخجه، باعث كاهش موارد ابتلا به سرخك و در نتيجه كاهش موارد مرگ ناشي از سرخك شده است. از ابتداي سال 97  تاكنون طغيان هايي از بيماري سرخك در بين كودكان از شهرهاي بندرعباس و قم توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش شده است.

روز 25 آوریل مصادف با 5 اردیبهشت از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) به نام مالاریا نامگذاری شده است. مالاریا هم اکنون مهم ترین بیماری انگلی و یکی از مشکلات مهم بهداشتی تعدادی از کشورها، بخصوص مناطق گرمسیری جهان است.  سازمان جهاني بهداشت در تلاش براي ترويج شعار امسال روز جهاني مالاريا با عنوان " آماده براي مقابله با مالاريا" با ديگر سازمان ها همكاري مي كند و اين شعار بر نيروي اجتماعي و تعهد جامعه جهاني در متحد كردن جامعه جهان براي دستيابي به هدف مشترك جهان عاري از مالاريا تاكيد دارد.