به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز سه شنبه 23 خرداد ماه کنفرانس علمی یکروزه

 " آموزش به بیمار" با گروه هدف گروه پرستاری، مامایی، هوشبری و اتاق عمل بیمارستان با امتیاز بازآموزی دراین مرکز درمانی برگزار شد.

خانم خان بابایی کارشناس آموزش به بیمار بیمارستان در این کنفرانس علمی به سخنرانی پرداخت. وی درباره اهمیت آموزش به بیمار و اینکه یک آموزش موثر می تواند به آگاهی بیمار منجر شود و در نهایت میزان بستری مجدد بیمار را از طریق خود مراقبتی بیماران کم کند. خانم خان بابایی تاکید کرد زمانی آموزش به بیمار اتفاق افتاده که تغییر رفتار در بیمار دیده شود پس آموزش ها باید پی گیری گردد تا نتیجه مطلوب حاصل شود. پرسش و پاسخ درباره نکات کلیدی صورت گرفت.