به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز یک شنبه 6 آذرماه ماه کلاس آموزشی
"ترویج فرهنگ ایمنی بیمار" در بیمارستان بهمن برای کلیه پرسنل بخش های مختلف  در سالن اجتماعات برگزار شد.

با برگزاری کلاس های آموزشی ایمنی بیمار می توان آسیب به بیماران را در طول درمان به حداقل رساند . از این رو فرهنگ ایمنی بیمار نیز یکی از مباحث مهمی  است که باید در بیمارستان ها فرهنگ سازی شود تا پزشکان، پرستاران و تمام افرادی که با بیماران در مدت بیماری آنها در ارتباط مستقیم قرار دارند بتوانند این الگوی رفتاری را آموخته و به صورت یک رفتار فردی و سازمانی اعمال کنند و نتیجه این فرهنگ سازی کاهش آسیب به بیماران در روند درمان خواهد شد.

گزارش دهی خطا، مواجهه شغلی ، تزریق ایمن ، مدیریت خشم و استرس در اورژانس ، مسائل پزشکی قانونی و.... از مواردی است که در ایمنی کارکنان ، ایمنی سازمان وایمنی  بیمار باید مد نظر قرار گیرد و پرسنل مربوطه نیز موظف به دانستن آنها هستند.

لازم به ذکر است در این دوره آموزشی از شرکت کنندگان آزمون کتبی به عمل آمد تا نسبت به جدیدترین مباحث فرهنگ ایمنی بیمار آگاه شوند .