دکتر حمید رضا کدخدائی

دکتر حمید رضا کدخدائی

جراحي عمومي

سوابق تحصیلی :
پزشکی عمومی از علوم پزشکی شیراز ۱۳۶۶
بورد تخصصی جراحی عمومی علوم پزشکی شیراز ۱۳۷۱
بورد فوق تخصصی جراحی توراکس (قفسه صدری) علوم پزشکی تهران ۱۳۷۵
فلوشیپ توراکوسکوپی آدلاید استرالیا ۲۰۰۷
سوابق علمی – آموزشی :
دانشیار بخش جراحی قفسه صدری دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو و ریجنت انجمن جراحان توراکس اروپا(ESTS) در ایران