دکتر حسین عاشق

دکتر حسین عاشق

جراحي عمومي
ashegh@tums.ac.ir-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه وین، اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه وین، اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه فوق تخصصی لاپاراسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه