دکتر احمدرضا سروش

دکتر احمدرضا سروش

جراحي عمومي

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی در رشته جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق علمی – آموزشی
دانشیار مركز درماني دكتر شريعتي، عضو هیئت علمی و استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهرا ن
سوابق اجرایی
قائم مقام رئیس مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی، رئیس بخش اورژانس جراحی عمومی، رئیس مرکز توسعه پژوهش، قائم مقام گروه جراحان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مسئول آموزش دستیاری گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون پژوهشی گروه جراحی دانشگاه علو پزشکی تهران، دبیر کمیته ارتقاء گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو شورای مرکز تحقیقات تروما