دکتر علی ستایش

دکتر علی ستایش

جراحي عمومي
http://www.drsetayesh.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای جراحي عمومی از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اخذ فلوشيپ جراحي عروق و تروما از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، گذراندن دوره طب اورژانس در امريكا و از پايه گذاران طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشكي ايران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشكي تهران