دکتر مجید زریسفی

دکتر مجید زریسفی

جراحي عمومي

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی از دانشکده پزشکی FRCS انگلستان
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه