دکتر سید علیرضا  کلانتر معتمدی

دکتر سید علیرضا کلانتر معتمدی

جراحي عمومي
http://www.drakmotamedi.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه، اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه، اخذ درجه فوق تخصصی جراحی عروق و تروما از دانشگاه
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیأت تحریریه مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران