دکتر مرتضی عطری

دکتر مرتضی عطری

جراحي عمومي

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای فلوشیپ Surgical Oncology در مرکز بین المللی سرطان توکیو ژاپن
سوابق علمی – آموزشی
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، دانشكده پزشكي ، انستيتو كانسر
سوابق اجرایی
بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي تهران، رئيس اسبق انسيتو جراحي دانشگاه علوم پزشكي تهران، رئيس سابق بخش انسيتو جراحي سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران