دکتر اشرف معینی

دکتر اشرف معینی

زنان

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشكي تهران، اخذ درجه تخصصی زنان و مامايي از دانشگاه علوم پزشكي تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه