دکتر پروین کاتب

دکتر پروین کاتب

زنان

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه، اخذ درجه تخصصی
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه