دکتر مهشید بحرینی

دکتر مهشید بحرینی

زنان
www.dr-bahraini.ir-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه
اخذ درجه تخصصی
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه