دکتر مرضیه آقا حسینی

دکتر مرضیه آقا حسینی

زنان

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای فلوشیپ نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هيئت علمي و دانشيار گروه زنان و زايمان در بخش نازايي و IVF بيمارستان شريعتي، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سوابق اجرایی
استاد بخش زنان و زایمان در دانشگاه تهران، رياست بخش نازايي بيمارستان دكتر شريعتي از سال 1373، عضو شوراي عالي امداد، كارشناس پزشكي قانوني