دكتر سيد محمد جزايري

دكتر سيد محمد جزايري

ارتوپدی
smjazayeri@gmail.com

دكتراي تخصصي جراحي ارتوپدي دانشيار پايه 30 گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دبير سابق هيئت امتحانات گواهينامه بورد ارتوپدي رئيس اسبق مركز اورژانس معاون طرح و برنامه وزارت بهداري معاونت حقوق و پارلماني وزارت بهداشت و درمان مشاور وزير بهداشت و درمان رئيس سازمان بهزيستي عضو هيئت امنا دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور – سمنان عضو هيئت مؤسس و هيئت امناي مركز تحقيقات ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي