دکتر ناهید یعقوبی

دکتر ناهید یعقوبی

پزشکی هسته ای

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه
اخذ درجه تخصصی
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه