دکتر سید حسن فیروز آبادی

دکتر سید حسن فیروز آبادی

پزشکی هسته ای
shfirouz@gmail.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه جندی شاپور اهواز، اخذ درجه تخصصی پزشکی هسته ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران، طی دوره پزشکی هسته ای در دانشگاه kanazawa ژاپن، طی دوره پزشکی هسته ای در دانشگاه Kyoto ژاپن، طی دوره پزشکی هسته ای در مرکز تحقیقات آموزشی درمانی AKH وین اتریش
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار مرکز قلب شهید رجائی، عضو انجمن پزشکی هسته اي ایران، عضو انجمن پزشکی هسته اي اروپا، عضو انجمن پزشکی هسته اي امریکا
سوابق اجرایی
مدیر مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان قلب شهید رجائی، مدیر مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان بهمن