دکتر فاطمه طاهری

دکتر فاطمه طاهری

كلينيك درد و بیهوشی

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اخذ درجه تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق اجرایی
ریيس مرکز بهداشت و تنظيم خانواده:تربت جام 1354-1352، عضو انجمن آنستزيولوژی و مراقبت های ويژه عضو نظام پزشکی