دکتر محمدتقی حقی آشتیانی

دکتر محمدتقی حقی آشتیانی

آسیب شناسی
ashtiani@sina.tums.ac.ir-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، اخذ درجه تخصصی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی آسیب شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هيئت علمي و دانشيار بخش پاتولوژي بيمارستان مركز طبي كودكان
سوابق اجرایی
سرپرست پيراپزشكي وزارت بهداشت تا سال 1376، عضو كميسيون قانوني صدور پروانه‌ها، معاون گروه پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئيس بخش پاتولوژي و آزمايشگاه مركز طبي کودکان، عضو كميته اجرائي كنگره اطفال