دکتر ناصر شخص سلیم

دکتر ناصر شخص سلیم

اورولوژي
slim456@yahoo.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشكي مشهد، اخذ درجه تخصصی اورولوژي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو انجمن اورولوژي ايران، عضو انجمن اورولوژي اروپا، عضو انجمن اورولوژي امريكا، عضو انجمن اندويورولوژي و يورولاپاراسكوپي ايران، چاپ 23 مقاله در مجلات بين المللي

سوابق اجرایی
معاونت پژوهشي مركز تحقيقات بيماري هاي كليه و مجاري ادرار، عضو هيئت مؤسس اولين كلينيك تحقيقاتي – درماني پيشگيري از سنگ هاي كليه در ايران، دبير كميته يوروانكولوژي مركز تحقيقات بيماري هاي كليه و مجاري ادرار